Maak een afspraak

Anthony van Zaltbommel

Heb je vragen over onze producten, wil je een demoshop opzetten of zoek je een geschikte partner? Dan zit je hier precies goed!

Laat je gegevens achter via het formulier of neem direct contact op met ons.

Neem contact op
Boek je persoonlijke afspraak

Boek je persoonlijke afspraak

Maak een afspraak met een van onze Shopware experts. Dit doe je heel eenvoudig, door op onderstaande knop te klikken. Kies een datum en tijd en laat je persoonlijke gegevens achter. We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Algemene voorwaarden

Laatste herziening: 2023-07-18

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen 'AV') van shopware AG, Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen (hierna te noemen 'Shopware'), zijn uitsluitend geldend. Aanvullende voorwaarden of voorwaarden die afwijken van deze AV zijn niet van toepassing, tenzij Shopware uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing daarvan. Dit geldt ook wanneer Shopware zonder voorbehoud aan de klant levert of presteert in de wetenschap van aanvullende of afwijkende voorwaarden van de klant.

Alleen de Duitse versie van deze AV en van het eventueel met de klant gesloten contract is bindend voor de klant. Vertalingen in andere talen zijn uitsluitend bedoeld voor een betere begrijpelijkheid en vergemakkelijking voor de klant ('leesversie'). Dit geldt ook voor eventuele landingspagina's die Shopware op het internet aanbiedt in andere talen dan het Duits.

Alle aanbiedingen van Shopware gelden alleen voor ondernemers, publiekrechtelijke personen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van artikel 310 (1) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) (hierna te noemen 'klant'). Consumenten zijn uitgesloten van de aanbiedingen van Shopware.

 

2. Aanbieding van de shopsoftware 'Shopware'

Shopware is de fabrikant van de shopsoftware 'Shopware' voor het exploiteren van een eigen onlineshop (hierna te noemen 'Shopsoftware') en biedt de klant op zijn website informatie en downloads met betrekking tot verschillende edities Shopware-edities.

Om de shopsoftware te kunnen gebruiken, moet de klant voldoen aan de systeemvereisten die Shopware publiceert in de documenten op https://docs.shopware.com. In alle andere gevallen is het gebruik van shopsoftware niet of alleen met fouten mogelijk.

Shopware levert de shopsoftware met de functionaliteiten en interfaces zoals beschreven op de website, in een Shopware Store, in de shopsoftware, in een prestatiebeschrijving of in deze AV bij het afsluiten van het contract met de klant. Voorts heeft de klant geen recht op een bepaald ontwerp of een bepaalde uitrusting van de shopsoftware. Eigenschappen van de shopsoftware worden alleen gegarandeerd als Shopware deze uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft genoemd als een gegarandeerde eigenschap.

Shopware heeft het recht de shopsoftware aan te bieden als gratis software, bedrijfseigen software en als Shopware as a Service. Daarnaast biedt Shopware software-uitbreidingen aan voor de shopsoftware. Hiervoor zijn altijd de in deze AV-opgestelde voorwaarden van toepassing. De klant mag de shopsoftware in geen geval gebruiken om direct zelf of indirect via derden een vergelijkbare dienst of een vergelijkbaar product te ontwikkelen of te verbeteren.

Indien software aan de klant ter beschikking wordt gesteld voor demonstratie- en testdoeleinden, blijft de software eigendom van Shopware en worden de gebruiksrechten slechts verleend als een eenvoudig gebruiksrecht voor de duur van de overeengekomen test- of demonstratieperiode, met een maximum van vier weken vanaf de datum van terbeschikkingstelling. Technische beveiligingen mogen niet worden omzeild.

 

2.1 Vrije software (Community Edition)

2.1.1. Prestatiebeschrijving

De shopsoftware in de Community Edition wordt bij wijze van geschenk gratis ter beschikking gesteld aan de klant. Voor de Community Editie biedt Shopware uitsluitend de ondersteunende diensten aan volgens de bepalingen in artikel 9.1 tot en met artikel 9.2.

2.1.2. Licentie- en gebruiksvoorwaarden

Vanaf Shopware 6 vloeien de licentievoorwaarden voor de shopsoftware in de Community Edition voort uit de MIT en moeten in acht worden genomen door de klant. De licentievoorwaarden van MIT (Massachusetts Institute of Technology) zijn te vinden op https://opensource.org/licenses/MIT. Tot en met Shopware 5 zijn de licentievoorwaarden van AGPLv3 en de licentievoorwaarden van MIT van toepassing op de shopsoftware in de Community Edition met betrekking tot het standaardthema van de shopsoftware. Deze moeten door de klant in acht worden genomen. De licentievoorwaarden van AGPLv3 zijn te vinden op www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html.

Shopware verleent de klant het recht om de shopsoftware te gebruiken binnen de reikwijdte van de licentie zelf en daarnaast binnen de reikwijdte van de gebruiksvoorwaarden in deze AV. De licentievoorwaarden van de Community Edition worden niet beperkt of gewijzigd door deze AV. Rechten op afzonderlijk aangekochte software-uitbreidingen (punt 2.2) die voortvloeien uit hun licentievoorwaarden, worden niet beperkt hierdoor. Er worden geen verdere rechten verleend.

2.1.3. Vermelding als referentieklant

De klant verleent Shopware het recht om hem te noemen als referentieklant en om de woord- en beeldmerken van de klant te gebruiken voor reclamedoeleinden.

2.1.4. Claims voor gebreken en aansprakelijkheid

Voor klanten in Duitsland geldt als aanvulling op punt 15 tot 17 AGPLv3 en MIT: De Community Edition wordt gratis geleverd. Punt 17 en punt 18 zijn van toepassing.

Elk gebruik van de Community Editie dat in strijd is met deze licentie- en gebruiksvoorwaarden zal onmiddellijk het recht om de shopsoftware te gebruiken, beëindigen.

 

2.2. Bedrijfseigen software

Shopware biedt de shopsoftware tegen een vergoeding ook aan in verschillende eigen edities. De informatie op de website met betrekking tot deze edities vormt geen bindend contractaanbod.

De klant kan te allen tijde via een contactformulier gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen bij Shopware voor het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de eigen shopsoftware. Aansluitend ontvangt de klant een schriftelijke, niet-bindende offerte van de gewenste editie van de shopsoftware. De shopsoftware kan ook worden gekocht in stores van Shopware (punt 6). Als de aanvraag kan worden beschouwd als aanbod volgens § 145 van het Duitse BW (BGB), dan mag Shopware het aanbod binnen twee weken accepteren.

Shopware biedt software-uitbreidingen voor de shopsoftware uitsluitend aan als bedrijfseigen software. Deze zijn exclusief onderdeel van een editie. Een overzicht is te vinden op https://store.shopware.com/erweiterungen/von-shopware-entwickelt/shopware-5-premium-plugins/.

De klant kan de bedrijfseigen software kopen. Met de aankoop van de bedrijfseigen software wordt automatisch een servicecontract met een vaste looptijd afgesloten. De kosten van het servicecontract worden voor de minimale looptijd gedekt met de aankoopprijs. Het servicecontract wordt dan automatisch verlengd in overeenstemming met de bepalingen in punt 8.3.

De klant kan de bedrijfseigen software ook huren met een maandelijkse opzegtermijn. Service en updates zijn dan inbegrepen in de huurprijs. Een apart servicecontract is dan niet nodig. De voorwaarden in punt 9.3 zijn van toepassing op services en updates.

2.2.1 Prestatiebeschrijving

De prestatiebeschrijvingen van de eigen edities die Shopware aanbiedt, kunnen worden bekeken op de webpagina https://www.shopware.com/de/preise/.

2.2.2. Gebruiksvoorwaarden

De voor shopsoftware en het standaardthema van de eigen edities van de shopsoftware geldende voorwaarwaarden zijn beschreven in punt 2.1.2 en 2.1.3.

De in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Shopware verleent de klant een eenvoudig, niet-exclusief recht om deze software-uitbreidingen met de shopsoftware te gebruiken voor onbepaalde tijd of, in geval van verhuur, voor de duur van het contract, behoudens afwijkende afspraken, ruimtelijk beperkt tot Europa en niet overdraagbaar aan derden, met inachtneming van de volgende bepalingen.

De rechten worden per contract uitsluitend toegekend voor gebruik op een server voor een onlineshop. Bij gepland gebruik op meer dan één server (bijvoorbeeld voor gedeelde hosting voor verdeling van de last met behulp van een loadbalancer), is een Shopware Enterprise Edition vereist (punt 2.4). Het gebruik voor een volgende onlineshop vereist altijd een nieuw contract en de hernieuwde toekenning van gebruiksrechten door Shopware.

De in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen mogen uitsluitend geheel of gedeeltelijk worden gebruikt in de versie die de klant bedrijfsmatig gebruikt in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten. Voor gebruik in aangesloten bedrijven in de zin van §§ 15 ff. AktG (Duitse wet op de aandelenvennootschappen) en bedrijven waarin de klant anderszins een direct of indirect belang heeft, is een aparte schriftelijke toestemming van Shopware vereist. Het gebruik van de software-uitbreidingen is beperkt tot het hoofddomein van de klant, waarin de meeste bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvinden.

De klant mag de in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen reproduceren voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik in overeenstemming met het contract. Dit omvat in het bijzonder de installatie van de software-uitbreidingen op de server of een verveelvoudiging voor veiligheidsdoeleinden. In principe mag er echter maar één reservekopie worden gemaakt en bewaard, en deze moet als zodanig worden gemarkeerd. Verdere reproducties, waaronder het afdrukken van de programmacode, zijn niet toegestaan.

De klant is verplicht om ongeautoriseerde toegang door derden tot de software-uitbreidingen vermeld in punt 2.2 en de documentatie te voorkomen door passende voorzorgsmaatregelen te nemen. De originele bestanden en de reservekopieën worden bewaard op een plaats die is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De medewerkers van de klant dienen nadrukkelijk te worden gewezen op naleving van deze gebruiksvoorwaarden en het auteursrecht van Shopware.

De wettelijke rechten van de klant volgens § 69d, 69e van het Duitse auteursrecht (UrhG) blijven onaangetast.

 

2.3. Opensourcesoftware van derden

De shopsoftware bevat opensourcesoftware van derden (hierna te noemen 'OSS'). In afwijking van deze AV verkrijgt de klant uitsluitend de gebruiksrechten op deze OSS die voortvloeien uit de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de OSS. Op verzoek van de klant zal Shopware de klant informeren welke OSS in de shopsoftware of de software-uitbreidingen zit en welke licentievoorwaarden van toepassing zijn als dit nog niet blijkt uit de bij de shopsoftware behorende documentatie.

 

2.4. Shopware Enterprise Edition

Voor het gebruik van de Shopware Enterprise Edition moet een aparte licentieovereenkomst worden afgesloten. Die gebruiksvoorwaarden van de Shopware Enterprise Edition zijn opgenomen in het contract. Deze aanvullende AV zijn geldig.

.

 

3. Patches en updates

Patches zijn wijzigingen van shopsoftware met als doel een specifiek probleem op te lossen. Updates zijn wijzigingen van de shopsoftware waarmee de functionaliteit wordt uitgebreid. Updates bevatten meestal patches. Patches en updates kunnen ook dienen om de shopsoftware aan te passen aan gewijzigde wettelijke vereisten; de klant heeft hier echter geen recht op, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.1. Beschikbaarstelling van patches en updates

Shopware zal patches en updates voor de klant beschikbaar stellen door deze op een server te plaatsen die bereikbaar is via het internet. De klant dient zelf te informeren naar bestaande patches en updates.

Shopware is niet verplicht patches of updates te installeren of ondersteunende en adviserende diensten te leveren. Shopware kan dergelijke diensten leveren via aparte overeenkomsten.

Shopware zal patches en updates beschikbaar stellen aan de klant wanneer deze klaar gebruik en getest zijn bij Shopware. De klant heeft niet het recht om te eisen dat patches of updates op specifieke data of binnen specifieke tijdsperioden worden geleverd. De levering van nieuwe generaties van de shopsoftware (bijv. een Shopware 6 na een Shopware 5) wordt niet gedekt door patches en updates, tenzij het contract met de klant of deze AV bij wijze van uitzondering anders bepalen.

3.2. Gevolgen van patches en updates

Shopware zal z'n uiterste best doen om patches te leveren die ernstige bugs in de shopsoftware of software-uitbreidingen oplossen. Specifieke reactie- of hersteltijden worden niet toegezegd, onder voorbehoud van afwijkende, schriftelijke afspraken.

De klant erkent dat patches en updates van Shopware alleen kunnen worden getest voor standaard installaties. Er kunnen met name geen neveneffecten worden getest die zijn uitgevoerd door software-uitbreidingen te wijzigen of handmatig configuratiebestanden te wijzigen via de mechanismen die door de shopsoftware worden geleverd. Een belofte dat een bepaalde patch of een bepaalde update de functionaliteit van de shopsoftware of de software-uitbreidingen in elke situatie ongewijzigd laat, wordt uitdrukkelijk niet gegeven.

Claims van de klant die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken of garanties blijven onaangetast.

 

3.3. Gebruiksrechten op patches en updates

Met de installatie van patches en updates krijgt de klant dezelfde gebruiksrechten als op de shopsoftware of software-uitbreiding waarvoor de patch of update is geïnstalleerd.

 

4. Shopware-account

Het Shopware-account stelt de klant in staat om alle software-uitbreidingen in verband met de shopsoftware te beheren, evenals zijn klantgegevens (bestellingen beheren, adressen en betaalmethoden wijzigen, rekeningsaldi controleren, facturen downloaden, etc.) en om gebruik te maken van Shopware support in overeenstemming met punt 9.

Door het aanmaken van een Shopware-account, gaat de klant akkoord met deze AV door de geldigheid van de AV te accepteren bij de registratie.

 

4.1. Klantenregistratie

Het gebruik van het Shopware-account vereist de registratie van de klant. Shopware kan de registratie van een klant zonder opgaaf van redenen weigeren. Door te registreren, bevestigt de klant dat hij een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is in de zin van § 310, lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

De klant verbindt zich ertoe, de bij de registratie vereiste informatie volledig en naar waarheid te verstrekken. Registratie in naam van derden is ontoelaatbaar. Shopware heeft het recht om het Shopware-account van de klant te blokkeren als de verstrekte informatie onvolledig of onwaar is en de klant de informatie niet onmiddellijk bijwerkt op verzoek van Shopware. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

 

4.2. Toegang tot het Shopware-account

De klant krijgt via het internet een met een wachtwoord beveiligde toegang tot het Shopware-account. De klant geeft zelf het wachtwoord op dat persoonlijk, voldoende lang (minstens twaalf tekens) en complex moet zijn (hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens).

De klant is verplicht zijn toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en deze te beschermen tegen misbruik door derden. In het geval van daadwerkelijk of vermoedelijk verlies of misbruik van de toegangsgegevens, moet de klant Shopware onmiddellijk op de hoogte stellen. Shopware heeft dan het recht om de toegang te blokkeren totdat het risico op misbruik is geëlimineerd.

De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het misbruik, tenzij de klant hiervoor niet verantwoordelijk is.

 

5. Shopware Stores voor softwareleveranciers

Shopware biedt de klant de mogelijkheid om zelf ontwikkelde software-uitbreidingen (inclusief thema's) voor de Community Editie en de eigen editie van de shopsoftware (hierna te noemen 'On-Prem-shopsoftware') te koop, te huur of gratis te downloaden aan te bieden via elektronische verkoopplatformen (hierna te noemen 'Shopware Stores'). In deze rol wordt de klant hierna de 'softwareleverancier' genoemd.

Overeenkomstig punt 4 is een Shopware-account vereist voor het gebruik van de Shopware Stores.

Bij software-uitbreidingen met backend-componenten voor de shopsoftware die onder een eigen licentie met Shopware 5 moeten worden gedistribueerd, is de aparte voorafgaande verwerving van een betaalde Shopware SDK-licentie door de softwareleverancier verplicht.

Alle andere bepalingen voor het gebruik van de Shopware Stores door de softwareleverancier worden in een apart contract vastgelegd. Zodra dit contract schriftelijk tot stand is gekomen, activeert Shopware de softwareleverancier voor het leveren van software-uitbreidingen.

 

6. Shopware Stores voor gebruikers

Shopware biedt klanten de mogelijkheid om via de Shopware Stores gratis software-uitbreidingen voor de On-Prem-shopsoftware aan te schaffen, te huren of te gebruiken, die niet door Shopware zelf zijn ontwikkeld en gemaakt. In deze context wordt de klant hierna de 'gebruiker' genoemd. Een aangekochte software-uitbreiding kan een abonnement omvatten dat de gebruiker recht geeft op patches, updates en support voor de software-uitbreiding onder de voorwaarden van het abonnement.

Overeenkomstig punt 4 vereist het gebruik van de Shopware Stores een Shopware-account.

Shopware stelt de Shopware Stores ter beschikking voor de gebruiker onder voorbehoud van de volgende bepalingen.

 

6.1. Contract voor software-uitbreidingen

Shopware en de gebruiker sluiten het contract voor de aankoop van software-uitbreidingen in een Shopware Store, inclusief een abonnement indien van toepassing.

 

6.2. Huur van software-uitbreidingen

Als alternatief voor aankoop kunnen sommige software-uitbreidingen ook worden gehuurd.

Met de installatie van de software-uitbreiding treedt een huurcontract voor een software-uitbreiding in een Shopware Store in werking. Het huurcontract geldt voor onbepaalde tijd en voor ten minste één gebruiksmaand, ingaande op de eerste dag van gebruik. Het contract kan te allen tijde tot het einde van de lopende gebruiksmaand worden opgezegd. Een reeds begonnen gebruiksmaand wordt altijd volledig in rekening gebracht. Reeds betaalde of opgebouwde huur wordt niet gecrediteerd voor de huidige gebruiksmaand.

Dit sluit niet uit dat het contract om ernstige redenen kan worden opgezegd. Van een gegronde reden is voor Shopware in het bijzonder sprake indien de klant verwijtbaar en ernstig inbreuk maakt op de voor de software-uitbreiding overeengekomen en in de Shopware Store vermelde gebruiksvoorwaarden of op de eigendomsrechten van de rechthebbende.

Als de software-uitbreiding na afloop van de contracttermijn (zie punt 6.4) niet wordt verwijderd en gewist, maar nog minstens twee weken door de klant wordt gebruikt, wordt de huur voor onbepaalde tijd verlengd. Dit heeft geen invloed op het recht van Shopware om het contract zelf te beëindigen.

 

6.3. Verplichtingen van Shopware voor software-uitbreidingen

Software-uitbreidingen voor de On-Prem-shopsoftware worden door de gebruiker geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. De gebruiker heeft alleen recht op een update als hij de software-uitbreiding heeft gehuurd of een abonnement heeft gekocht. Support, indien aangeboden, wordt uitsluitend geleverd door de softwareleverancier, in geen geval door Shopware.

Shopware is niet verplicht de in de Shopware Stores aangeboden software-uitbreidingen te controleren op functionaliteit, in het aanbod beschreven kenmerken of inbreuken op rechten van derden. Vragen over compatibiliteit moeten door de gebruiker voor de aankoop rechtstreeks met de softwareleverancier worden besproken.

Software-uitbreidingen worden inclusief installatie-instructies geleverd. Een handleiding (schriftelijke gebruikersdocumentatie of online help) is alleen verplicht als het beoogde gebruik zonder deze handleiding niet mogelijk is. Er zijn geen andere handleidingen of documentatie vereist.

Indien Shopware zelf de softwareleverancier is, worden support en updates voor de software-uitbreiding uitsluitend geleverd op basis van een afzonderlijk af te sluiten servicecontract conform punt 9.3. Dit servicecontract omvat ook het recht op het ontvangen van patches en updates van software-uitbreidingen die worden geleverd door eigen edities shopsoftware (hierna te noemen 'Advanced Features'). Gebruikers van de Community Editie kunnen daarom ook geen support, patches en updates voor betaalde software-uitbreidingen ontvangen van de Shopware Stores van Shopware.

Claims van de gebruiker die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken of garanties blijven onaangetast.

 

6.4. Gebruik van software-uitbreidingen voor demonstratie- en testdoeleinden

Indien software-uitbreidingen voor de On-Prem-shopsoftware ter beschikking worden gesteld voor demonstratie- en testdoeleinden, zal het contract voor de aankoop of huur van de software-uitbreiding worden afgesloten zoals beschreven in punt 6.1 of clausule 6.2. In dit geval wordt de eerste gebruiksmaand beschouwd als een demonstratie- en testfase waarin de klant te allen tijde het contract kan opzeggen (koop) of beëindigen (huur) zonder inachtneming van een opzegtermijn. Tijdens de demonstratie- en testfase worden in dit geval geen gebruikskosten in rekening gebracht.

Indien de klant een software-uitbreiding na afloop van de demonstratie- en testfase niet verder wenst te gebruiken of de huur van een software-uitbreiding wenst te beëindigen (zie artikel 6.2), is de klant verplicht de software-uitbreiding volledig te de-installeren en de documentatie en alle kopieën te verwijderen of aan Shopware te retourneren. Op verzoek van Shopware verstuurt de klant een bevestiging van de volledige de-installatie en verwijdering.

 

7. Licentiecontroles voor shopsoftware en software-uitbreidingen

Shopware maakt in de shopsoftware en, indien van toepassing, de software-uitbreidingen gebruik van functies waarmee de autorisatie voor het gebruik van de shopsoftware en software-uitbreidingen kan worden gecontroleerd.

Hiervoor wordt informatie over het gebruik van shopsoftware en software-uitbreidingen door de klant en over het hiervoor door de klant gebruikt domein resp. domeinen overgedragen aan Shopware en vergeleken met de daar beschikbare gegevens. Wanneer Shopware ontdekt dat de shopsoftware of een software-uitbreiding op een andere manier wordt gebruikt dan bij Shopware is geregistreerd, dan is Shopware gerechtigd (a) het gebruik van de shopsoftware of software-uitbreiding door middel van toegang op afstand te deactiveren tot opheldering van de toedracht en, indien nodig, een juiste licentie, en (b) de gegevens door te geven aan de fabrikant van de betreffende software-uitbreiding.

In tegenstelling tot het voorgaande is het volgende van toepassing op updates van software-uitbreidingen en Advanced Features: Indien updates worden gebruikt zonder abonnement (in het geval van software-uitbreidingen) of servicecontract (in het geval van Advanced Features), dan wordt een abonnement (in het geval van software-uitbreidingen) of servicecontract (in het geval van Advanced Features) afgesloten wanneer de gebruiker de update installeert.

 

8. Shopware als een service

Indien gewenst biedt Shopsoftware de klant shopsoftware aan in de cloud als een door Shopware gehoste oplossing (hierna te noemen 'Shopware as a Service' of 'SaaS'). Daarbij vereist het gebruik van SaaS, overeenkomstig punt 4, een Shopware-account. Voor het gebruik van SaaS zijn de volgende gebruiksvoorwaarden met voorrang van toepassing.

 

8.1. Prestatiebeschrijving

Shopware stelt aan de klant SaaS ter beschikking inclusief de bijbehorende documentatie en met de in de prestatiebeschrijving beschreven functionaliteit en service level in verschillende toepassingen. De afzonderlijke toepassingen kunnen te allen tijde worden bekeken op https://www.shopware.com/de/plan-uebersicht/. De gebruiker kan daarbij de aangeboden toepassingen maandelijks wisselen.

Shopware streeft ernaar om SaaS continu te onderhouden (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). De infrastructuur is ontworpen voor een jaarlijkse beschikbaarheid van 99%. Routinematige, noodzakelijke en geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (niet meer dan in totaal acht uur per maand) zijn echter uitgesloten. Noodzakelijke onderhouds- en reparatiemaatregelen worden zoveel mogelijk tijdig aangekondigd op https://status.shopware.store. Het is niet verplicht om SaaS altijd ter beschikking te stellen.

Om het gebruik van SaaS zo eenvoudig mogelijk te maken, gaat Shopware met SaaS uit van het 'Self Service'-principe. Daarom zijn in overeenstemming met de servicebeschrijving, aanvullende Support Services beschikbaar ter ondersteuning van de klant. De omvang van de ondersteuning hangt af van de gekozen toepassing; dit kan ook individuele ondersteuning omvatten.

Voorts heeft de klant geen recht op een bepaald ontwerp of een bepaalde uitrusting van SaaS. Eigenschappen van SaaS worden alleen gegarandeerd als Shopware deze uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft genoemd als een gegarandeerde eigenschap.

 

8.2. Gebruik van SaaS

De interactie met cloudoplossingen of applicaties van derden (hierna genoemd 'producten van derden') kan onderdeel zijn van SaaS. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor het gebruik van producten van derden in combinatie met SaaS. Dit geldt met name voor het afsluiten van contracten met de leveranciers van de producten van derden en het gebruik of de installatie van de producten van derden in overeenstemming met het contract dat is afgesloten met de respectieve leverancier. Shopware is niet betrokken bij deze contracten en is niet verantwoordelijk voor de diensten van de leveranciers van de producten van derden.

SaaS is toegankelijk via het internet. De klant is verantwoordelijk voor de toegang tot internet en de standaard hardware (bijv. router, smart devices) of software (bijv. browser) die nodig is voor toegang tot SaaS bij de klant. SaaS wordt uitsluitend aan de klant geleverd als een oplossing die kan worden gebruikt in de browser of kan worden aangestuurd via API's.

 

8.3.   Trial phase als service van Shopware

Shopware biedt SaaS aan de klant aan als trial version totdat de klant voor een toepassing heeft gekozen. In de trial phase kan de klant de respectievelijke functionaliteiten en functies van de SaaS vrijgegeven door Shopware naar eigen goeddunken testen, maar kan de onlineshop niet productief gebruiken. Bovendien kunnen ook functionaliteiten en functies worden getest die niet in elke toepassing beschikbaar zijn of na de trial phase niet gratis kunnen worden gebruikt. Pas bij het boeken van een toepassing is productief gebruik van SaaS mogelijk. Shopware heeft het recht om de trial phase te beëindigen en de shop te wissen als de klant een maand niet actief is geweest.

 

8.4.   Wijzigingen van Shopware als een service

Shopware behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om SaaS te allen tijde naar eigen redelijke goeddunken, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen, rekening houdend met de belangen van de klant. Dit geldt echter alleen als dit geen invloed heeft op diensten die betrekking hebben op verplichtingen van de partijen, waarvan de nakoming het gebruik van SaaS in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de andere partij regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen (hierna 'wezenlijke contractuele verplichting' genoemd). Shopware zal de klant tijdig van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

 

8.5.    Uitbreidingen voor Shopware als een service

Shopware biedt de klant verschillende software-uitbreidingen (inclusief thema's) voor SaaS aan. Shopware levert de software-uitbreidingen met de systeemvereisten, functionaliteiten en interfaces zoals beschreven in de shopsoftware, in een Shopware Store, in een prestatiebeschrijving of in deze AV bij het afsluiten van het contract met de klant.

Mocht de klant overstappen van SaaS naar de Community Edition of een eigen editie van de shopsoftware, dan kan hij de software-uitbreidingen blijven gebruiken. Hiervoor kan een aparte installatie door de klant nodig zijn. Omgekeerd is het gebruik van software-uitbreidingen voor SaaS niet mogelijk als deze uitsluitend worden aangemerkt als compatibel met de On-Prem-shopsoftware.

Zonder een apart abonnement is Shopware geen ondersteunende diensten verschuldigd voor software-uitbreidingen. De gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat software-uitbreidingen op specifieke data of binnen specifieke tijdsperioden worden geleverd.

Als de klant zelf software-uitbreidingen voor SaaS ontwikkelt of door derden laat ontwikkelen, is hij verantwoordelijk voor de functionaliteit ervan en eventuele fouten of storingen die daardoor in SaaS ontstaan. Dit geldt niet als Shopware alleen of in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de fouten of gebreken.

 

8.6.   Gebruiksvoorwaarden voor Shopware as a Service

De gebruiker krijgt een recht om SaaS te gebruiken voor zijn eigen zakelijke doeleinden voor het beoogde gebruik van SaaS, onbeperkt in tijd en ruimte voor de duur van het contract en feitelijk beperkt tot het gebruik van de diensten die met SaaS worden geleverd. Voor gebruiksrechten op software-uitbreidingen geldt punt 2.2.2.

 

8.7.   Verplichtingen van de klant bij Shopware as a Service

De klant is verplicht de toepasselijke wetgeving na te leven, de rechten van derden te beschermen en redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het verlies van zijn content in SaaS. De klant zal geen gebruik maken van niet-gedocumenteerde, maar wel voor de klant toegankelijke configuratiemogelijkheden in SaaS. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen als gevolg van de inhoud die door de gebruiker in SaaS wordt geplaatst.

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt ondanks het verzoek van Shopware en het toekennen van een redelijke respijttermijn, mag Shopware het contract van rechtswege beëindigen om gegronde redenen. Andere rechten en claims van Shopware blijven onaangetast.

 

8.8.   Aansprakelijkheid voor inhoud en links

Shopware levert met SaaS alleen het technische en organisatorische platform voor de inhoud die de klant in SaaS plaatst. Deze inhoud is voor Shopware inhoud van derden. Als Shopware bij uitzondering zijn eigen inhoud via SaaS aanbiedt, wordt dit uitdrukkelijk als zodanig aangeduid.

Inhoud van derden wordt alleen door Shopware opgeslagen en, indien nodig, automatisch verwerkt met betrekking tot de in SaaS beschikbare diensten. Shopware heeft geen kennis van de content van derden. Shopware selecteert niet de inhoud van derden of voert geen enige andere controle uit. Net zomin houdt Shopware toezicht op of geeft geen instructies aan de klanten van SaaS. Shopware neemt door het aanbieden van SaaS, geen inhoud van derden over als eigen inhoud. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de content van derden.

Links of functionaliteiten in SaaS kunnen worden gebruikt om evt. websites of producten van derden te openen of te integreren die niet door Shopware worden beheerd. Dergelijke links of functionaliteiten zijn duidelijk gemarkeerd, herkenbaar aan een wijziging in de adresregel van de browser of een wijziging in de gebruikersinterface. Shopware is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en producten van derden; punt 17 blijft onaangetast.

 

8.9.   Vergoeding voor Shopware as a Service

De vergoeding voor SaaS staat vermeld in het meest actuele prijsoverzicht. De basisvergoeding wordt maandelijks vooraf gefactureerd. Om de door de klant te betalen verkoopgerelateerde vergoeding te bepalen, is Shopware gerechtigd om het voor de bepaling van de commissies relevante gebruiksvolume eenmaal per dag te verzamelen en voor boekhoudkundige doeleinden te verwerken. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.

 

8.10.   Looptijd en opzegging voor Shopware as a Service

Het contract begint na de bestelling met de levering van SaaS en loopt voor onbepaalde tijd. Het contract kan te allen tijde tot het einde van de lopende gebruiksmaand worden opgezegd. Een verzoek tot wissing van de onlineshop wordt ook beschouwd als een opzegging. Reeds gemaakte kosten voor de lopende gebruiksmaand worden niet vergoed (naar rato).

Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging van het contract om gegronde redenen blijft onaangetast. Een gegronde reden voor beëindiging omvat voor Shopware in het bijzonder wanneer (a) Shopware de diensten of de exploitatie van SaaS niet langer kan leveren in overeenstemming met de erkende vereisten van gegevensbescherming of informatiebeveiliging, in het bijzonder als gevolg van wetswijzigingen of door een gebrek aan economische levensvatbaarheid, of (b) een onderaannemer van Shopware de levering van de voorbereidende diensten die vereist zijn voor de levering van SaaS in overeenstemming met het contract buiten de schuld van Shopware beëindigt, zodat het voor Shopware onmogelijk of onredelijk is om de gewone opzegtermijn ten opzichte van de gebruiker na te leven.

Shopware bij beëindiging van het contract de toegang tot SaaS blokkeren. Shopware zal, naar eigen redelijk inzicht, binnen een maand na het einde van het contract de inhoud van SaaS als export aan klant verstrekken of de klant de mogelijkheid bieden de inhoud van SaaS op verzoek van de klant te exporteren. Hierna heeft Shopware het recht om de toegang en alle geplaatste inhoud en gebruikers-ID's volledig te verwijderen. Overige ondersteunende diensten in verband met de beëindiging van het contract zullen alleen door Shopware worden geleverd na een aparte schriftelijke overeenkomst.

 

8.11.   Rechten op geaggregeerde gegevens en feedback van de klant

Shopware ontvangt van de klant exclusieve gebruiksrechten, onbeperkt in ruimte, tijd en inhoud, op alle feedback die door de klant wordt verstrekt in verband met diens gebruik van SaaS voor alle bekende en onbekende vormen van exploitatie. Shopware is geen vergoeding verschuldigd voor het overdragen van deze rechten; §§ 32a, 32c UrhG (Duitse auteurswet) blijven onaangetast. De klant zorgt ervoor dat hij ook recht heeft op deze overdracht van rechten voor zijn medewerkers en andere SaaS-gebruikers.

Shopware verkrijgt de exclusieve exploitatie- en gebruiksrechten op de resultaten van de werkzaamheden die voortvloeien uit het gebruik van SaaS of anderszins in verband staan met SaaS waaruit geen conclusies kunnen worden getrokken over de klant of de inhoud daarvan, alsmede op andere informatie met betrekking tot het gebruik van SaaS die geen handelsgeheim is. Shopware is niet onderworpen aan beperkingen in dit opzicht vanwege het ook commerciële gebruik van dergelijke resultaten voor eigen doeleinden en voor doeleinden van derden (bijv. benchmarking, kwaliteitsverbetering). De bepalingen over gegevensbescherming en vertrouwelijkheid blijven onaangetast.

 

8.12.   Orderverwerking

Bij het afsluiten van het contract wordt het als bijlage bijgevoegde contract voor de in opdracht gegeven verwerking conform art. 28 AVG voor SaaS van kracht. Shopware zal te allen tijde op verzoek van de klant de technische en organisatorische maatregelen die voor SaaS zijn genomen, schriftelijk aan de klant verstrekken.

 

9. Trainingen en andere services

Dit punt is van toepassing op servicecontracten voor training en andere diensten (hierna 'servicecontracten' genoemd) die afzonderlijk met de klant worden afgesloten. De medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst worden geselecteerd door Shopware. De klant heeft geen recht op dienstverlening door specifieke medewerkers.

Shopware bepaalt de manier waarop de service wordt geleverd. Als er resultaten van de verleende dienst aan de klant moeten worden verstrekt, zijn alleen de verstrekte resultaten bindend.

 

9.1. Kennismateriaal

Shopware stelt de klant gratis online-trainingen, documentatie, online-handboeken en zelf opgestelde tutorials ter beschikking als kennismateriaal. Er beslaat geen recht op deze beschikbaarstelling. Shopware kan de inhoud van de kennis te allen tijde inkorten, aanpassen of geheel stopzetten.

 

9.2. Forum

Shopware biedt de klant gratis een forum aan waarin deze met andere klanten van gedachten kan wisselen. Actief gebruik van het forum vereist een Shopware-account in overeenstemming met punt 4. Er beslaat geen recht op deze beschikbaarstelling. Shopware kan de omvang van het forum te allen tijde verkleinen, he structuren of geheel stopzetten.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij op het forum plaatst. Voor Shopware is de content die door klanten op het forum wordt geplaatst content van derden die Shopware niet overneemt als eigen inhoud. Als technische dienstverlener die alleen het forum voor klanten verzorgt, is Shopware niet verantwoordelijk voor deze content van derden.

Als Shopware kennis krijgt van duidelijke rechtsschendingen op het forum, zal Shopware deze verwijderen of de toegang ertoe op een andere manier beperken. De klant vrijwaart Shopware voor alle aanspraken van derden die geldend worden gemaakt naar aanleiding van de door de klant op het forum geplaatste content. Hieronder vallen ook de redelijke en gebruikelijke kosten voor juridische bijstand die worden gemaakt als gevolg van de verdediging tegen claims van derden.

 

9.3. Looptijd en andere bepalingen

De diensten die ten grondslag liggen aan de servicecontracten die Shopware aanbiedt, kunnen worden bekeken op https://www.shopware.com/de/preise/. Voor SaaS maken de respectieve services volgens punt 8.1 deel uit van de door de klant geboekte toepassing.

De looptijd van de servicecontracten is 12 of 24 maanden en wordt automatisch verlengd met nog eens 12 of 24 maanden, afhankelijk van de looptijd die bij aanvang is afgesloten. Het servicecontract kan tot één dag voor het einde van de looptijd worden opgezegd via het Shopware-account of per e-mail naar sales@shopware.com.

Shopware zal uitsluitend diensten van het servicecontract leveren voor de betreffende huidige software-generatie en de On-Prem-shopsoftware-versies die niet meer dan twee versie niveaus achterlopen (met inbegrip van minor- en major-updates). Daarom dient de klant de shopsoftware en software-uitbreidingen up-to-date houden en met name alle updates en upgrades te installeren en tegen betaling nieuwe generaties software aan te schaffen, tenzij hun aanschaf is vastgelegd in het onderhoudscontract. Anders kan de klant geen gebruik maken van de diensten van het servicecontract totdat de software is bijgewerkt. Met SaaS is Shopware verantwoordelijk voor het updaten van de shopsoftware en voert dit zelfstandig uit binnen het kader van de geboekte toepassing.

Als de dienst niet in overeenstemming met het contract wordt geleverd en Shopware is hiervoor verantwoordelijk, dan is Shopware verplicht om de dienst opnieuw te leveren binnen een redelijke termijn zonder extra kosten voor de klant. Voorwaarde is een schriftelijke klacht van de klant, die onmiddellijk moet worden ingediend, uiterlijk binnen twee weken na kennisname. Andere claims van de klant blijven onaangetast.

Bij opzegging van een servicecontract, heeft Shopware recht op een vergoeding voor de geleverde diensten tot de effectieve datum van opzegging.

Dit sluit niet uit dat het contract om ernstige redenen kan worden opgezegd.

 

9.4. Shopware trainingen

Shopware biedt de klant live en online trainingen aan voor het gebruik van de shopsoftware of software-uitbreidingen.

 

9.4.1 Live-trainingen van Shopware

Voor de live-trainingen gelden de onderstaande regelingen:

Inschrijving voor de live-trainingen vindt telefonisch, schriftelijk of online plaats. De registratie is uiterlijk bindend na bevestiging door Shopware. De beschikbare plaatsen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.

De trainingsinhoud en geldige trainingsprijzen zoals beschreven op de website van Shopware op het moment van registratie voor de respectievelijke live-training, zijn van toepassing. Alleen tijdelijke deelname aan de live-training geeft geen recht op korting op de prijs van de live-training.

Als de klant zijn registratie annuleert tot tien dagen voor de start van de live-training, zal Shopware de volledige trainingsprijs terugbetalen. Anders betaalt Shopware 50% van de trainingsprijs terug. De klant kan kosteloos een vervangende deelnemer leveren.

Tot tien dagen voor aanvang van de live-training heeft Shopware het recht om de training zonder opgaaf van redenen te annuleren. Daarna zijn annuleringen alleen mogelijk om gegronde redenen, in het bijzonder in geval van ziekte van de docent of een verstoring in overeenstemming met punt 11. In geval van annulering worden reeds betaalde trainingsgelden volledig terugbetaald. De klant heeft geen andere claims. Shopware kan live-trainingen uitstellen of verzetten tot een maand voordat ze beginnen. Shopware zal de klant hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. De aanmelding van de klant blijft geldig tenzij de klant ons binnen twee weken per sms laat weten dat hij niet wenst deel te nemen aan de live-training vanwege het uitstel of de verplaatsing. In dit geval zal Shopware de trainingsprijs terugbetalen. De klant heeft geen andere claims.

Shopware behoudt alle rechten op het trainingsmateriaal. Met name kopiëren, verspreiden of openbaar maken van het trainingsmateriaal is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Shopware.

Voor succesvolle deelname aan de live-training en, als de geboekte training dit omvat, de afgifte van een certificaat, moet worden voldaan aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de betreffende trainingsbeschrijving.

 

9.4.2. Online-trainingen van Shopware

Shopware biedt zijn klanten naast live-trainingen ook online-trainingen en online-certificering aan. In de online-trainingen worden ook het gebruik van de shopsoftware en mogelijke software-uitbreidingen behandeld. De online-trainingen worden aangeboden via het e-learning platform Udemy. De inschrijving vindt online plaats, de gebruiksvoorwaarden van Udemy moeten worden geaccepteerd.

Daarnaast biedt Shopware zijn klanten de mogelijkheid om zich online te laten certificeren. De inschrijving hiervoor vindt online plaats en is na bevestiging door Shopware bindend.

De noodzakelijke kennis die op de pagina over online-training wordt vermeld, geldt als voorwaarde voor certificering, net als de prijzen die daar worden vermeld.

De online-certificering kan tot 30 dagen na inschrijving worden geannuleerd, mits het certificeringsproces nog niet is gestart door de klant. Shopware betaalt in dit geval de volledige prijs van de certificering terug.

Shopware behoudt alle rechten op het trainingsmateriaal van de online-trainingen en op de documenten en testvragen van de online-certificeringen. Kopiëren, verspreiden of openbaar maken is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Shopware.

 

10. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in deze AV of het contract, is het volgende van toepassing:

De prijzen zijn een maand geldig vanaf de kalenderdatum van de aanbieding. Vergoedingen zijn altijd nettoprijzen plus btw tegen het wettelijke tarief. Shopware kan maandelijks factureren, bij permanent te verlenen diensten vooraf aan het begin van elke gebruiksmaand.

Alle facturen moeten onmiddellijk na ontvangst binnen een week zonder aftrek worden betaald. Er wordt geen korting verleend. Bij verzuim van de klant is de wettelijke vertragingsrente van toepassing. Betalingen door de klant worden pas geacht te zijn voldaan indien Shopware zonder voorbehoud over het te betalen bedrag kan beschikken.

Vergoeding op basis van inspanning wordt in rekening gebracht tegen de algemeen geldende prijzen van Shopware op het moment van het sluiten van het contract na het verlenen van de diensten. De facturering is gebaseerd op inspanning en is afhankelijk van het indienen van de juiste bewijzen van de activiteiten. De klant kan binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken tegen de daarin opgenomen bepalingen. Na het verstrijken van deze twee weken zonder bezwaar van de klant, worden de activiteitencertificaten geacht te zijn aanvaard.

Reistijd, reiskosten en verblijfskosten worden in rekening gebracht afhankelijk van de locatie van Shopware. Reistijd en reiskosten worden gemaakt wanneer gereisd wordt tussen het hoofdkantoor van Shopware en de respectievelijke plaats van inzet van de klant of tussen verschillende plaatsen van inzet van de klant. Tenzij anders overeengekomen, worden reistijd, reiskosten en bijkomende kosten en andere onkosten vergoed voor het werkelijk gemaakte bedrag, ten minste volgens de vaste belastingtarieven. Reistijd wordt gezien als werktijd.

Een vergoeding volgens de in het contract overeengekomen inspanning, is de vergoeding voor de tijd die aan de contractuele diensten is besteed. De materiaalkosten worden afzonderlijk vergoed. Wachttijden en stand-by tijden waarvoor de klant verantwoordelijk is (bijv. paraatheid ter plaatse bij de klant op uitdrukkelijk verzoek van de klant) worden vergoed als werktijd.

De klant heeft alleen recht op verrekening als de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door Shopware erkend of onbetwist zijn. Dit geldt niet als het gaat om vorderingen van de klant wegens gebreken volgens hetzelfde contract. De klant heeft alleen het recht om een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering is gebaseerd op hetzelfde contract.

 

11. Uitvoeringsdata, looptijd

De met de klant overeengekomen data zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk door Shopware schriftelijk als bindend zijn bevestigd. Vaste data zijn alleen data die uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant zijn bevestigd als vaste data.

Voor zover dit redelijk is voor de klant, heeft Shopware het recht om een gedeeltelijke prestatie te leveren.

Als een oorzaak buiten de controle van Shopware, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen en natuurkrachten zoals aardbevingen, overstromingen, brand, zwaar weer of een pandemie, het vermogen om deadlines te halen beïnvloedt (hierna te noemen 'verstoring'), zullen deadlines worden uitgesteld voor de duur van de verstoring, met inbegrip van een redelijke herstartperiode. Shopware zal de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van een onderbreking en de verwachte duur ervan. Als de werklast toeneemt door een verstoring, kan Shopware ook betaling eisen voor de extra werklast, tenzij de klant ook niet verantwoordelijk is voor de verstoring.

Indien de klant het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen in plaats van nakoming wegens het niet naar behoren nakomen door Shopware of zulks vordert, zal de klant op verzoek van Shopware binnen een redelijke termijn schriftelijk verklaren of hij deze rechten doet gelden dan wel nakoming wenst te blijven ontvangen. In het geval van terugtrekking, moet de klant Shopware vergoeden voor de waarde van alle eerder bestaande gebruiksmogelijkheden.

Als een contract is afgesloten voor onbepaalde tijd, kan het worden beëindigd met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van een kalenderjaar, behoudens andersluidende bepalingen in deze AV of in het contract. Deze beëindiging is voor het eerst mogelijk aan het einde van het eerste volledige kalenderjaar volgend op het jaar waarin het contract werd afgesloten. Annulering is uitgesloten tijdens een overeengekomen minimale looptijd.

Dit sluit niet uit dat het contract om ernstige redenen kan worden opgezegd.

Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.

 

12. Verplichting tot samenwerking en het aanbieden van diensten door de klant

Als contractuele nevendienst verleent de klant medewerking en diensten.

De klant zal Shopware ondersteunen en in zijn werkgebied alle voorwaarden creëren die noodzakelijk, redelijk en mogelijk zijn voor Shopware om de diensten te leveren in overeenstemming met het contract.

Voor dit doel moet de klant in het bijzonder ongevraagd alle noodzakelijke informatie verstrekken, bijv. toegangsgegevens tot servers, providers, internetwinkels, administratie. Daarnaast zorgt de klant ervoor dat deskundig personeel beschikbaar is ter ondersteuning van Shopware. De klant is verantwoordelijk voor de juiste en minstens dagelijkse back-up van gegevens, in het bijzonder vóór de installatie van shopsoftware of software-uitbreidingen, patches en updates.

De klant rapporteert begrijpelijk en gedetailleerd in schriftelijke vorm fouten, inclusief defecten, met vermelding van alle informatie die nuttig is voor foutenopsporing en -analyse. Met name de werkstappen die leidden tot het optreden van de fout, het type fout en de gevolgen van de fout moeten worden vermeld.

Bij het omschrijven, isoleren, identificeren en rapporteren van fouten moet de klant de instructies van Shopware volgen.

Tijdens de uitvoering van de ondersteunende diensten is de klant persoonlijk aanwezig of wijst hiervoor competente medewerkers aan die bevoegd zijn om fouten, functie-uitbreidingen, functieverminderingen en wijzigingen in de structuur van de shopsoftware te beoordelen en hierover te beslissen. Indien nodig moeten andere werkzaamheden aan de systeemomgeving worden stilgelegd gedurende de werkzaamheden.

De klant wijst een verantwoordelijke contactpersoon aan. Deze kan voor de klant bindende of onmiddellijke beslissingen nemen en heeft het recht om juridisch bindende verklaringen af te leggen op grond van de door de partijen gesloten contracten. De contactpersoon is beschikbaar voor de nodige informatie.

Tenzij anders overeengekomen, zal de klant bovendien alle documenten, informatie en gegevens die door Shopware worden overhandigd en die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten, dusdanig bewaren, dat ze kunnen worden gereconstrueerd in geval van beschadiging of verlies van gegevensdragers.

De klant verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om te garanderen dat de shopsoftware en de software-uitbreidingen worden gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met de wet en het contract.

Shopware mag aanvullende compensatie eisen voor zijn inspanningen als

 

  1. a)   Shopware handelt naar aanleiding van een melding zonder dat er sprake is van een fout, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de ongegronde melding, of
  2. b)  extra kosten ontstaan doordat de klant zijn verplichtingen uit hoofde van het contract niet nakomt, tenzij de klant hiervoor niet verantwoordelijk is.

 

De klant zorgt ervoor dat de door hem aangewezen contactpersoon de voor het verlenen van de dienst benodigde documenten, informatie en gegevens volledig, juist, tijdig en kosteloos verstrekt, tenzij Shopware deze is verschuldigd. Bovendien moet de klant ervoor zorgen dat ze worden bijgewerkt. Shopware mag ervan uitgaan dat dergelijke documenten, informatie en gegevens volledig en juist zijn, behalve voor zover ze duidelijk onvolledig of onjuist zijn.

De klant dient de shopsoftware, software-uitbreidingen en alle bijbehorende toegangsgegevens zorgvuldig op te slaan en alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen in overeenstemming met de respectieve stand van de techniek om misbruik uit te sluiten. De klant zorgt er in met name voor dat ongeautoriseerde toegang tot de administratie is uitgesloten.

Zonder toestemming mag de klant geen auteursrechtvermeldingen, eigendomsvermeldingen of andere kenmerken van Shopware wijzigen of verwijderen.

De klant verbindt zich ertoe af te zien van alle maatregelen die de werking van de shopsoftware of software-uitbreidingen in gevaar brengen of verstoren, en zich geen toegang te verschaffen tot gegevens waarop hij geen recht heeft. Bovendien moet de klant ervoor zorgen dat de door hem geplaatste content en alle andere door hem verstrekte gegevens niet besmet zijn met virussen, wormen of Trojaanse paarden.

De klant stemt ermee in Shopware te vergoeden voor alle schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen door de gebruiker en bovendien Shopware te vrijwaren voor alle vorderingen van derden, met inbegrip van gerechtskosten en lokale en redelijke advocaatkosten, die door dergelijke derden tegen Shopware worden ingesteld als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen door de gebruiker. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim.

 

13. Wettelijk gebruik van shopsoftware en SaaS


Bij het gebruik van shopsoftware, software-uitbreidingen en SaaS moet de klant de toepasselijke wetgeving naleven en de rechten van derden beschermen.

Het is de klant vooral verboden om

eigendomsrechten van derden te schenden, zoals handelsmerken, auteursrechten en rechten op het gebruik van namen,

beledigende, lasterlijke, pornografische, voor jongeren gevaarlijke, racistische, ophitsende of anderszins strafrechtelijk relevante content te verspreiden via de shopsoftware en SaaS of op een andere wijze,

het op onredelijke wijze lastigvallen van andere klanten en/of derden in strijd met de vereisten van gegevensbescherming of mededingingsrecht, bijvoorbeeld door middel van ongevraagde reclame (spam) en aanstootgevende of seksueel getinte communicatie via de shopsoftware en SaaS,

mechanismen, software en/of scripts te gebruiken die verder gaan dan de functionaliteiten en interfaces van de shopsoftwaresoftware, software-uitbreidingen en SaaS, in het bijzonder als dit de Shopware-diensten blokkeert, wijzigt, kopieert en/of overschrijft en deze diensten vereist zijn voor het contractuele gebruik van de shopsoftware, software-uitbreidingen of SaaS, en

proberen de shopsoftware, software-uitbreidingen, SaaS of de door Shopware gebruikte beveiligingssystemen of de daarmee opvraagbare content te verstoren door gegevens te wijzigen (§ 303a van het Duitse strafwetboek), computersabotage (§ 303b van het Duitse strafwetboek), vervalsing van bewijskrachtige gegevens (§ 269, 270 van het Duitse strafwetboek), het achterhouden van bewijskrachtige gegevens (§ 274 van het Duitse strafwetboek), computerfraude (§ 263a van het Duitse strafwetboek), het bespioneren van gegevens (§ 202a van het Duitse strafwetboek), het aftappen van gegevens (§ 202b van het Duitse strafwetboek) of andere strafbare feiten, waarbij overeenkomstige pogingen door Shopware aan de bevoegde openbare aanklager zullen worden gemeld.

Aanzienlijke inbreuken of herhaalde inbreuken ondanks waarschuwing geven Shopware het recht tot buitengewone beëindiging van licentie-, onderhouds-, support- en huurcontracten om gegronde redenen, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk.

Wettelijke rechten van de klant volgens § 69d, 69e van het Duitse auteursrecht blijven onaangetast; de uitoefening van dergelijke rechten vormt geen schending van dit punt.

 

14. Overdracht van rechten

De klant mag rechten uit het contract alleen overdragen aan derden met toestemming van Shopware. Shopware zal alleen om een objectieve reden toestemming weigeren.

Shopware heeft het recht de met de klant gesloten contracten of individuele rechten uit hoofde hiervan over te dragen aan derden. Indien de derde een met Shopware verbonden onderneming is in de zin van §§ 15 ff. van de Duitse ondernemingswet (Aktiengesetz, AktG), is de overdracht ook van kracht zonder toestemming van de klant. Anders zal Shopware de klant tijdig schriftelijk informeren over de voorgenomen overdracht. Als de klant bezwaar maakt tegen de overdracht, wordt deze niet van kracht. In dit geval heeft Shopware het recht op buitengewone beëindiging van het betreffende contract om gegronde redenen op het moment van de voorgenomen overdracht.

Voorts is Shopware gerechtigd om alle dienstverleningen aan de klant uit te besteden aan een onderaannemer. Het contract tussen de klant en Shopware blijft hierdoor onaangetast.

 

15. Behoud van eigendom

Shopware behoudt zich het eigendom voor van de geleverde goederen tot volledige betaling van de verschuldigde vergoeding en voldoening van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant.

De klant zal Shopware onmiddellijk schriftelijk informeren indien derden rechten doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, bijvoorbeeld bij beslaglegging of insolventie van de klant. De klant zal derden onverwijld op de hoogte stellen van het eigendomsvoorbehoud ten gunste van Shopware.

 

16 Economische onmacht

In het geval van economische onmacht van de klant om zijn verplichtingen jegens Shopware na te komen, kan Shopware bestaande uitwisselingscontracten met de klant beëindigen door ontbinding, doorlopende verplichtingen door opzegging zonder voorafgaande kennisgeving, ook in het geval van een aanvraag tot insolventie door de klant. § 321 het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en § 112 van de Duitse Insolventieverordening (Insolvenzordnung, InsO) blijven onaangetast. De klant zal Shopware tijdig schriftelijk op de hoogte brengen van een dreigend faillissement.

 

17. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Shopware biedt garantie op materiaalgebreken door vervangende nakoming. Shopware zal daartoe, naar eigen keuze, de klant een nieuwe, foutloze softwareversie ter beschikking stellen of het gebrek verhelpen.

De verjaringstermijn voor claims voor gebreken is een jaar en begint bij de oplevering. In het geval van opzet, grove nalatigheid, bedrieglijk opzet, persoonlijk letsel, gebrek aan eigendomstitels, garanties of claims onder de Duitse Wet Productaansprakelijkheid, zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

Claims voor gebreken door de klant zijn uitgesloten als de klant de shopsoftware, software-uitbreidingen of SaaS voor een ander dan het contractueel beoogde doel gebruikt of er wijzigingen of uitbreidingen in heeft aangebracht, in het bijzonder in de broncode, en het onjuiste gebruik of de onjuiste wijziging de oorzaak is van het opgetreden gebrek. Ook is de aanvankelijke, objectieve risicoaansprakelijkheid voor gebreken bij de verhuur van shopsoftware, software-uitbreidingen en SaaS uitgesloten.

Indien de klant een defect vaststelt in een software-uitbreiding die is aangekocht bij een Shopware Store en die niet door Shopware is gefabriceerd, zal de klant zijn vordering primair instellen tegen de fabrikant van de software-uitbreiding. Voor dit doel draagt Shopware al zijn eigen garantieclaims tegen de fabrikant over aan de klant.

Ongeacht het voorgaande, zal Shopware te allen tijde het volgende doen:

Shopware zal gedurende de garantieperiode een versie van de software-uitbreiding die het defect verhelpt, ter beschikking stellen aan de fabrikant. Indien een dergelijke versie niet beschikbaar is, biedt Shopware een alternatieve oplossing aan. Als een alternatieve oplossing ook niet mogelijk of redelijk is, zal Shopware z'n uiterste best doen om de fabrikant zo snel mogelijk een versie van de software-uitbreiding te leveren die het defect verhelpt. Shopware zal op verzoek van de klant informatie verstrekken over de hiertoe genomen maatregelen. Een alternatieve oplossing is vooral niet redelijk voor Shopware als de voorziening ervan een interventie vereist in de broncode/objectcode van de software-uitbreiding.

De klant is verplicht om op eigen kosten een versie van de software-uitbreiding te installeren/in gebruik te nemen die het defect opheft. Dit is alleen niet van toepassing als dit niet mogelijk of redelijk is voor de klant, omdat de nieuwe versie aanzienlijk verschilt van de vorige versie of als de klant een aanzienlijke inspanning moet leveren voor de installatie/inbedrijfstelling.

Garanties vereisen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Shopware. Garanties worden alleen gegeven waar Shopware uitdrukkelijk het woord 'garantie' of 'waarborg' gebruikt.

 

18. Aansprakelijkheid

Shopware is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid en in geval van opzet, grove nalatigheid en bedrog.

Voor het overige is in geval van de levering van goederen of diensten tegen betaling en eenvoudige nalatigheid, de aansprakelijkheid beperkt tot de schending van 'essentiële contractuele verplichtingen'; dit zijn alle verplichtingen waarvan de levering de klant in staat stelt om gebruik te maken van de diensten die Shopware in de eerste plaats verschuldigd is en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen. De aansprakelijkheid in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting is echter beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. De partijen komen overeen dat tweemaal de jaarlijkse vergoeding van de klant, maar ten minste 50.000 euro per kalenderjaar, overeenkomt met de voorzienbare schade die kenmerkend is voor dit type contract en dat bovendien de aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid alleen bestaat in geval van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

Bij diensten die gratis worden geleverd, inclusief het leveren van gratis testinstallaties of demonstratieversies, kan aansprakelijkheid bij een eenvoudige nalatigheid worden uitgesloten.

Shopware is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen als een dergelijk verlies niet voorkomen had kunnen worden, zelfs niet door de maatregelen voor gegevensbescherming die de klant verplicht was te nemen, maar verzuimd heeft te nemen. De aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot aantasting van het contractuele gebruik van de door Shopware geleverde diensten die veroorzaakt is door onjuist of oneigenlijk gebruik door de klant zonder tussenkomst van Shopware.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden dienovereenkomstig ook ten gunste van agenten, instanties en vertegenwoordigers van Shopware.

 

19. Eigendomsrechten van derden

Shopware vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de inbreuk op eigendomsrechten (met name handelsmerken, modellen, octrooien, auteursrechten) door Shopware aangeschafte shopsoftware, software-uitbreidingen of SaaS.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zal de klant geen verklaringen afleggen aan derden over de schending van eigendomsrechten, in het bijzonder geen rechten of feiten erkennen en anderszins geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Shopware heeft het recht om op eigen kosten (a) de shopsoftware, software-uitbreiding of SaaS zodanig te wijzigen dat de inbreuk op eigendomsrechten ophoudt te bestaan, of (b) de benodigde rechten van de derde te verwerven voor overdracht aan de klant. Als de inbreuk op eigendomsrechten kan worden verholpen door een patch of een update toe te passen, is de klant verplicht dit te doen, tenzij dit voor de klant niet mogelijk of redelijk is omdat de nieuwe versie aanzienlijk verschilt van de vorige versie of als de klant aanzienlijke inspanning moet leveren voor de installatie/inbedrijfstelling.

De klant zal Shopware onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien hij op de hoogte wordt gebracht van de inbreuk op eigendomsrechten door shopsoftware, software-uitbreiding of SaaS.

 

20. Informatiebeveiliging

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatiebeveiligingsmaatregelen, inclusief de IT-beveiliging van de systeemomgeving die de klant buiten SaaS gebruikt.

 

21. Exportcontrole, grensoverschrijdende leveringen

De klant dient zich op eigen verantwoordelijkheid te houden aan de import- en exportvoorschriften die van toepassing zijn op de leveringen of diensten, in het bijzonder die van de Verenigde Staten.

Bij grensoverschrijdende leveringen of diensten zijn alle douanerechten, kosten, belastingen en andere kosten voor rekening van de klant. De klant dient op eigen verantwoordelijkheid juridische of officiële procedures in verband met grensoverschrijdende leveringen of diensten, af te handelen.

 

22. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid van Shopware op https://www.shopware.com/de/datenschutz/ is van toepassing. Beide contractanten verbinden zich ertoe de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. Ze zullen met name hun medewerkers ertoe verplichten de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.

Shopware behoudt het eigendomsrecht en copyright op illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documenten. Dit geldt ook voor documenten die Shopware aanduidt als 'handelsgeheimen' of 'vertrouwelijke informatie'. Dergelijke documenten mogen alleen aan derden worden verstrekt met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shopware.

 

23. Rechtskeuze

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht en het conflictenrecht; art. 3 lid 3, lid 4 Rome I-verordeningen blijven van kracht.

 

24. Bevoegde rechtbank

Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, heeft het hoofkantoor van shopware, ook internationaal, de exclusieve bevoegdheid over zakelijke rechten, voor alle juridische geschillen die ontstaan op basis van deze contractuele relatie en in het kader van de afwikkeling van deze contractuele relatie. Dit geldt niet indien de wet een andere exclusieve jurisdictie oplegt.

 

25. Wijzigingen voorbehouden

Voor nieuwe contracten zijn de op het moment van afsluiten geldende AV van toepassing.

Voor lopende contracten behoudt Shopware het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht als de klant (a) uitdrukkelijk instemt met de wijziging, of (b) niet binnen een maand na ontvangst van een schriftelijke wijzigingsbericht bezwaar maakt tegen de wijziging en Shopware de klant in het wijzigingsbericht heeft gewezen op het recht van bezwaar en de toepasselijke termijn. Als de klant bezwaar maakt tegen de schriftelijke wijziging, blijven de vorige AV van toepassing. In dit geval heeft Shopware het recht om de betreffende overeenkomst binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar te beëindigen om zwaarwegende redenen. Wijzigingen die betrekking hebben op essentiële contractuele verplichtingen van een van de partijen zijn uitgesloten van dit recht op wijziging.

 

26. Slotbepalingen

Alle bestellingen en contracten vereisen een uitdrukkelijke schriftelijke (order)bevestiging van Shopware.

Er werden geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Aanvullingen of wijzigingen dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de ontheffing van de geschreven tekst. De voorrang van individuele overeenkomsten van de contractanten blijft hierdoor onaangetast.

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In dat geval komen de contractanten een nieuwe effectieve bepaling overeen die de ineffectieve bepaling in economische termen het meest benadert. Dit geldt dienovereenkomstig voor een niet door de contractanten voorzien hiaat in het contract.

***

Bijlage 1: Contract voor orderverwerking voor SaaS

 

1. Order en specificaties voor verwerking

Dit orderverwerkingscontract (hierna te noemen 'OVC') beschrijft in concrete termen de rechten en plichten van de partijen onder de gegevensbeschermingswetgeving voor alle verwerkingen die voortvloeien uit de contracten (hierna te noemen 'hoofdcontract') die reeds bestaan tussen de partijen of in de toekomst zullen worden gesloten op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt door Shopware (hierna te noemen 'Aanbieder') voor de klant (hierna te noemen 'Opdrachtgever').

Dit OVC is van toepassing met al zijn onderdelen is van toepassing als de Opdrachtgever de Aanbieder heeft verplicht om persoonsgegevens (hierna 'Gegevens') te verwerken op grond van artikel 28 AVG. Daarbij vormt dit OVC het kader voor een groot aantal verschillende in opdracht gegeven verwerkingsprocessen. In geval van tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van dit OVC met zijn onderdelen voorrang op de bepalingen van het bijbehorende hoofdcontract.

De specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op individuele verwerkingen (hierna 'Bepalingen voor in opdracht gegeven verwerking' genoemd), worden vóór het begin van de verwerking vastgelegd in bijlagen bij dit OVC (hierna te noemen 'bijlagen'). Dit zijn in het bijzonder de 'Bepalingen voor in opdracht gegeven verwerking bij SaaS' met betrekking tot het onderwerp en de duur, evenals het type en het doel van de verwerking, de categorieën gegevens en betrokkenen, evenals de 'Technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met art. 32 AVG' met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen (hierna te noemen 'TOM').

De bijlagen zijn deel van het OVC. Bij eventuele tegenstrijdigheden hebben de bijlagen voorrang op de meer algemene bepalingen in het OVC. Wanneer hierna of in de bijlagen wordt verwezen naar het OVC, dan wordt daarmee het OVC met al zijn onderdelen bedoeld.

 

2. Verantwoordelijkheid en verwerking op instructie

In het kader van dit OVC is de Opdrachtgever als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder voor de rechtmatigheid van de openbaarmaking aan de Aanbieder en voor de rechtmatigheid van de verwerking ('Verantwoordelijke' conform art. 4 nr. 7 AVG).

De Aanbieder handelt uitsluitend volgens de instructies voor de verwerking van de gegevens, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgeval op grond van art. 28 lid 3 sub a) AVG (andere wettelijke verwerkingsverplichting). Mondelinge instructies dienen direct schriftelijk te worden bevestigd.

De Aanbieder zal de contractuele gegevens corrigeren of wissen of de verwerking ervan beperken als de Opdrachtgever hem hiertoe opdracht geeft en dit anders valt onder de reikwijdte van de instructies.

De Aanbieder stelt de Opdrachtgever direct op de hoogte als hij van mening is dat een instructie in strijd is met toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming of dit OVC. De Aanbieder mag de uitvoering van de instructie opschorten totdat deze schriftelijk is bevestigd of gewijzigd door de Opdrachtgever. De Aanbieder mag weigeren instructies uit te voeren die duidelijk in strijd zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De Aanbieder garandeert dat de personen die geautoriseerd zijn om de gegevens te verwerken (a) op de hoogte zijn van en zich houden aan de instructies van de Opdrachtgever en (b) zich hebben verplicht tot geheimhouding of onderworpen zijn aan een toepasselijke wettelijke geheimhoudingsplicht. De verplichting tot vertrouwelijkheid en geheimhouding blijft ook na beëindiging van de verwerking bestaan.

 

3. Veiligheid van de verwerking

De partijen stellen TOM op volgens art. 32 AVG voor een adequate gegevensbescherming. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de TOM, maar het moet toch worden gegarandeerd dat het contractueel overeengekomen beschermingsniveau over het geheel genomen niet wordt ondermijnd. De TOM worden op verzoek van de Opdrachtgever te allen tijde aan hem ter beschikking gesteld.

 

4. Informatie in geval van inbreuken op de gegevensbescherming en verwerkingsfouten

De Aanbieder stelt de Opdrachtgever direct op de hoogte als hij zich bewust wordt van schendingen van de bescherming van de gegevens die hem door de Opdrachtgever zijn toevertrouwd ten dienste van art. 4 nr. 12 AVG in zijn organisatorisch gebied of als er een concreet vermoeden is van een dergelijke schending van de gegevensbescherming bij de Aanbieder.

Indien de Opdrachtgever fouten in de verwerking ontdekt, zal hij de Aanbieder hiervan direct op de hoogte stellen.

De contractant neemt direct de nodige maatregelen om de inbreuk of fouten met betrekking tot de gegevensbescherming te verhelpen en eventuele negatieve gevolgen te beperken, met name voor de betrokkenen. Hij stemt dit af met de Opdrachtgever.

Mondelinge informatie dient direct schriftelijk te worden verstrekt.


5. Doorgifte van gegevens aan een ontvanger in een derde land

De doorgifte van gegevens naar een ontvanger in een derde land buiten de EU en EER is toegestaan als wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 44 en volgende van de AVG. De Aanbieder zal alleen de standaardcontracten afsluiten die door andere verwerkers worden aangeboden. De beoordeling of dit passende aanvullende waarborgen zijn om een adequaat gegevensbeschermingsniveau te bieden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoon.

 

6. Onderaanbesteding van andere verwerkers

De Aanbieder kan de verwerking van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door andere verwerkers (hierna te noemen 'onderaannemers').

De Aanbieder informeert de Opdrachtgever tijdig schriftelijk over de opdrachten aan onderaannemers of wijzigingen in de onderaanneming. De Opdrachtgever kan binnen vier weken nadat hij er kennis van heeft genomen, schriftelijk bezwaar maken tegen de onderaanneming als daar een belangrijke reden voor is. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar door de Opdrachtgever, geeft deze de Aanbieder een redelijke termijn om de onderaannemer waarop het bezwaar betrekking heeft te vervangen door een andere onderaannemer. Als dit niet mogelijk is voor de Aanbieder of niet redelijk is voor de Opdrachtgever, dan heeft de betreffende partij het recht op buitengewone beëindiging van het hoofdcontract om zwaarwegende redenen. Onderaannemers die worden aangesteld voor het gebruik van een software-uitbreiding door de Opdrachtgever (kort genoemd 'App Providers') moeten door de Opdrachtgever worden goedgekeurd bij de bestelling van de betreffende software-uitbreiding.

De Aanbieder zal de onderaannemer de in dit OVC ten behoeve van de Opdrachtgever vastgelegde gegevensbeschermingsverplichtingen dezelfde content opleggen. In het bijzonder moeten de met de onderaannemer overeen te komen TOM een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

Uitbesteding in de zin van deze bepaling omvat geen diensten waarvan de Aanbieder als zuivere nevendienst gebruik maakt ter ondersteuning van zijn bedrijfsactiviteiten buiten de in opdracht gegeven verwerking. De Aanbieder is echter verplicht om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de gegevensbescherming ook voor dergelijke aanvullende diensten te waarborgen.

 

7. Rechten van de betrokken personen en ondersteuning van de opdrachtgever

Indien een betrokkene tegen de Aanbieder vorderingen instelt op grond van hoofdstuk III van de AVG, dan stelt de Aanbieder de Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte. De Aanbieder ondersteunt de Opdrachtgever binnen het kader van zijn mogelijkheden bij het verwerken van dergelijke verzoeken en bij het voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in art. 33 tot 36 AVG.

 

8. Controle- en informatierechten van de opdrachtgever

De Aanbieder toont de klant met gepaste middelen aan dat hij zijn verplichtingen nakomt. De Opdrachtgever controleert de geschiktheid.

Voor de naleving van de overeengekomen beschermingsmaatregelen en de gecontroleerde doeltreffendheid ervan mag de Aanbieder verwijzen naar passende certificeringen of ander geschikt controlebewijs. Het inzagerecht van de Opdrachtgever blijft hierdoor onaangetast.

De Opdrachtgever heeft het recht om inspecties uit te voeren in de gebouwen van de aanbieder tijdens normale kantooruren zonder de activiteiten te verstoren, regelmatig na voorafgaande kennisgeving en rekening houdend met een redelijke aanlooptijd, om de naleving van de bepalingen van de AVG te controleren; dit is niet van toepassing op diensten die worden geleverd door Amazon Web Services (AWS) als onderaannemer. De Aanbieder kan de controle laten afhangen van de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring met betrekking tot de gegevens van andere klanten en de door hem genomen TOM. De Aanbieder is verplicht om controles en inspecties van de Opdrachtgever mogelijk te maken en daaraan bij te dragen.

Om de tijdens een inspectie gedane bevindingen te verhelpen, stemmen de partijen af welke maatregelen dienen te worden uitgevoerd.

Indien een toezichthoudende autoriteit gebruik maakt van bevoegdheden op grond van artikel 58 AVG, dan stellen de partijen elkaar daarvan direct op te hoogte. Ze ondersteunen elkaar op hun respectieve verantwoordelijkheidsgebieden bij het vervullen van hun verplichtingen tegenover de respectieve toezichthoudende autoriteit.

 

9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Indien een betrokkene schadevergoeding eist van een partij wegens schending van de bepalingen inzake gegevensbescherming, dan brengt de benadeelde partij de andere partij daarvan direct op de hoogte.

De Opdrachtgever en Aanbieder zijn aansprakelijk jegens betrokkenen in overeenstemming met de betreffende bepaling in art. 82 AVG, rekening houdend met de beperkingen die voortvloeien uit de AV van Shopware.

De partijen steunen elkaar bij de verdediging van schadeclaims van getroffen personen, tenzij dit de rechtspositie van de ene partij ten opzichte van de andere partij, de toezichthoudende autoriteit of derden in gevaar zou brengen.

 

10. Kosten

De kosten die de Aanbieder maakt als gevolg van de maatregelen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever voor zover deze niet vallen onder de vergoeding uit hoofde van de hoofdovereenkomst. Dit geldt met name voor kosten die de Aanbieder maakt als gevolg van controles en inspecties door de Opdrachtgever.

 

11. Looptijd

De OVC wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en eindigt met de beëindiging van het contract zonder dat een afzonderlijke opzegging nodig is. In dit geval zal de Aanbieder, naar keuze van de Opdrachtgever, de verwerkte gegevens onmiddellijk overhandigen of in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming wissen en dit schriftelijk bevestigen aan de Opdrachtgever. Ook moeten alle kopieën van de gegevens door de Aanbieder worden gewist. Als de Aanbieder een eigen wettelijke verplichting heeft om deze gegevens op te slaan, zal hij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

12. Slotbepalingen

Mochten de gegevens van de Opdrachtgever bij de Aanbieder in gevaar komen door vordering of inbeslagneming, door insolventie- of gerechtelijke procedures of door andere gebeurtenissen of maatregelen van derden, dan zal de Aanbieder de opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. De Aanbieder zal alle handelende partijen er onmiddellijk van op de hoogte stellen dat de verantwoordelijkheid voor de gegevens uitsluitend bij de Opdrachtgever ligt.

Er werden geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen en aanvullingen op het OVC dienen schriftelijk plaats te vinden en uitdrukkelijk te verwijzen naar het OVC om van kracht te zijn. Afwijkende mondelinge afspraken tussen de partijen zijn niet effectief. Dit geldt ook voor wijzigingen van deze clausule.

Mochten een of meer bepalingen van dit OVC geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe niet-effectieve bepalingen te vervangen door bepalingen die de economische intenties van de partijen op het moment van het sluiten van dit OVC zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt in het geval van een hiaat in dit OVC die de partijen over het hoofd hebben gezien.

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het conflictenrecht; art. 3 lid 3, lid 4 van de Rome I-verordeningen blijven van kracht.

 

Bepalingen voor orderverwerking voor SaaS

De partijen voegen de volgende aanvullende bepalingen toe aan het orderverwerkingscontract:

 

1. Onderwerp van de verwerking

Het onderwerp van de verwerking is het verlenen van de in het SaaS-contract aangewezen diensten en, indien van toepassing, voor software-uitbreidingen door Shopware voor de Opdrachtgever, inclusief het anonimiseren van gebruiksgerelateerde persoonsgegevens voor verder gebruik door Shopware in overeenstemming met het SaaS-contract. Ter verduidelijking wordt aangegeven dat er ook meerdere contracten kunnen bestaan als de Opdrachtgever naast SaaS ook software-uitbreidingen gebruikt. In dit geval zijn alle contracten onderwerp van de verwerking.

 

2. Duur van de verwerking

De duur van de verwerking volgt uit het contract.

 

3. Doel van de verwerking

De verwerking vindt doorlopend plaats tijdens de looptijd van het contract.

Uitsluitend voor de nakoming van de verplichtingen van Shopware uit hoofde van het contract in verband met de levering en exploitatie van SaaS en, indien van toepassing, via software-uitbreidingen, worden persoonsgegevens uit het domein van de Opdrachtgever in hun geheel door Shopware verwerkt in de zin van art. 4 nr. 2 AVG, met name verzameld, opgeslagen, gewijzigd, uitgelezen, opgevraagd, gebruikt, openbaar gemaakt, afgestemd, gekoppeld, geanonimiseerd of gewist.

 

4. Gegevenscategorieën

De gegevenscategorieën waarop de verwerking betrekking heeft, zijn afhankelijk van het gebruik van SaaS en software-uitbreidingen door de Opdrachtgever. Gegevenscategorieën die kunnen worden beschouwd als onderwerp van verwerking zijn stamgegevens, contactgegevens, persoonlijke en identificatienummers, gegevens over creditcard- en andere betalingstransacties, gegevens over klantgedrag (gebruiksgegevens en verbindingsgegevens), contractgegevens, gebruikers-ID's en andere persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van een onlineshop.

 

5. Categorieën betrokken personen

De categorieën betrokken personen waarop de verwerking betrekking heeft, zijn afhankelijk van het gebruik van SaaS door de Opdrachtgever. Tot de categorieën van betrokken personen behoren medewerkers, klanten, belanghebbenden, leveranciers en dienstverleners.

 

6. Onderaannemers

De Aanbieder maakt voor de verwerking gebruik van de volgende onderaannemers:

- Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe, infrastructuur en platform; de gegevens van de Opdrachtgever worden opgeslagen in de regio 'eu-central-1' in Frankfurt am Main in Duitsland); en

- Datadog Inc. (Cloudinfrastructuurmonitoringdienst vanuit de VS; de gegevens van de Opdrachtgever worden opgeslagen in de EU)

- App-provider van de software-uitbreidingen die door de Opdrachtgever worden gebruikt (details zijn te vinden in de beschrijving van de betreffende software-uitbreidingen in de Shopware Store).

 

7. Openbaarmaking van gegevens aan ontvangers in derde landen

Onderaannemers mogen evt. gegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen in overeenstemming met punt 4 van het OVC. Dit vindt uitsluitend plaats als er een adequaatheidsbesluit is afgegeven door de EU Commissie voor het betreffende derde land in overeenstemming met art. 45 AVG of als er andere garanties zijn overeengekomen met de ontvanger in overeenstemming met art. 46 AVG, in het bijzonder standaard contractuele clausules (SCC) of bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming (Binding Corporate Rules/BCR).