Maak een afspraak

Marko Bult

Heb je vragen over onze producten, wil je een demoshop opzetten of zoek je een geschikte partner? Dan zit je hier precies goed!

Laat je gegevens achter via het formulier of neem direct contact op met ons.

Neem contact op
Boek je persoonlijke afspraak

Boek je persoonlijke afspraak

Maak een afspraak met een van onze Shopware experts. Dit doe je heel eenvoudig, door op onderstaande knop te klikken. Kies een datum en tijd en laat je persoonlijke gegevens achter. We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Algemene voorwaarden

Laatste update: 17 september 2021

 

1. Toepassing

Deze algemene handelsvoorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd) van shopware AG, Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen (hierna ‘Shopware’ genoemd), zijn exclusief van toepassing. Aanvullende voorwaarden of voorwaarden die afwijken van deze AV zijn niet van toepassing, tenzij Shopware uitdrukkelijk in tekstuele vorm met de toepassing daarvan heeft ingestemd. Dit geldt ook indien Shopware zonder voorbehoud aan de klant levert of presteert in de wetenschap dat de klant aanvullende of afwijkende voorwaarden hanteert.

Alleen de Duitse versie van deze AV en van de eventueel met de klant gesloten overeenkomst is bindend ten aanzien van de klant. Vertalingen in andere talen zijn uitsluitend bedoeld om de tekst voor de klant begrijpelijker en gemakkelijker te maken (‘leesversie’). Dit geldt ook voor landingspagina’s die Shopware op internet aanbiedt in andere talen dan het Duits.

Alle aanbiedingen van Shopware gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke personen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) (hierna te noemen ‘Klant’). Consumenten zijn uitgesloten van aanbiedingen van Shopware.

 

2. Aanbod van de winkelsoftware ‘Shopware’

Shopware is fabrikant van de winkelsoftware ‘Shopware’ voor de exploitatie van een eigen webwinkel (hierna ‘Shopware’ genoemd) en verstrekt de Klant op haar website informatie en downloads met betrekking tot verschillende edities van de Shopware.

Om de winkelsoftware te kunnen gebruiken, moet de Klant voldoen aan de systeemvereisten die door Shopware in de documentatie op https://docs.shopware.com zijn gepubliceerd. Anders is het gebruik van de winkelsoftware niet of slechts met fouten mogelijk.

Shopware levert de winkelsoftware met de functionaliteiten en interfaces zoals bij de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant beschreven op de website, in een Shopware Store, in de winkelsoftware, in een beschrijving van de prestaties of in deze AV. Afgezien daarvan heeft de Klant geen recht op een bepaald ontwerp of een bepaalde uitvoering van de winkelsoftware. Eigenschappen van de winkelsoftware worden alleen gegarandeerd indien Shopware deze uitdrukkelijk in tekstvorm aan de Klant heeft beschreven als een gegarandeerde eigenschap.

Shopware is gerechtigd de winkelsoftware aan te bieden als vrije software, als propriëtaire software en als Shopware as a Service. Bovendien biedt Shopware software-uitbreidingen aan voor de winkelsoftware. Hiervoor zijn telkens de in deze AV geregelde voorwaarden van toepassing. In geen geval zal de Klant de winkelsoftware gebruiken om zelf of via derden, direct of indirect, een vergelijkbare dienst of een vergelijkbaar product te ontwikkelen of te verbeteren.

Indien software voor demonstratie- en testdoeleinden aan de Klant wordt verstrekt, blijft de software eigendom van Shopware en worden de gebruiksrechten slechts verleend als een eenvoudig gebruiksrecht voor de duur van de overeengekomen test- of demonstratieperiode, met een maximum van vier weken vanaf de datum van verstrekking. Technische beveiligingen mogen niet worden omzeild.

 

2.1 Vrije software (Community Edition)

2.1.1. Beschrijving van de prestaties

De winkelsoftware in de Community Edition wordt gratis aan de Klant ter beschikking gesteld als schenking. Voor de Community Edition biedt Shopware uitsluitend de ondersteuningsdiensten aan die geregeld zijn onder punt 9.1 tot en met punt 9.2.

2.1.2. Licentie- en gebruiksvoorwaarden

Vanaf Shopware 6 vloeien de licentievoorwaarden voor de winkelsoftware in de Community Edition voort uit de MIT. Deze moeten door de Klant in acht worden genomen. De licentievoorwaarden van de MIT zijn beschikbaar op https://opensource.org/licenses/MIT. Tot en met Shopware 5 zijn voor de winkelsoftware in de Community Edition de licentievoorwaarden van de AGPLv3 en de licentievoorwaarden van de MIT van toepassing met betrekking tot de standaard theme van de winkelsoftware. Deze moeten door de Klant in acht worden genomen. De licentievoorwaarden van de AGPLv3 zijn beschikbaar op www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html.

Shopware verleent de Klant het recht om de winkelsoftware te gebruiken binnen de reikwijdte van de licentie zelf en bovendien binnen het kader van de gebruiksvoorwaarden in deze AV. De licentievoorwaarden van de Community Edition worden niet beperkt of gewijzigd door deze AV. Rechten op afzonderlijk aangeschafte software-uitbreidingen (punt 2.2) die voortvloeien uit hun licentievoorwaarden, worden hierdoor niet beperkt. Er worden geen verdere rechten verleend.

2.1.3. Benaming als referentieklant

De Klant verleent Shopware het recht hem als referentieklant te noemen en de woord- en beeldmerken van de Klant voor reclamedoeleinden te gebruiken.

2.1.4. Vorderingen wegens gebreken en aansprakelijkheid

Voor Klanten in Duitsland geldt in aanvulling op de punten 15 tot en met 17 AGPLv3 en de MIT: de Community Edition wordt gratis ter beschikking gesteld. Artikelen 17 en 18 zijn van toepassing.

Elk gebruik van de Community Edition dat in strijd is met deze licentie- en gebruiksvoorwaarden, maakt onmiddellijk een einde aan het recht om de winkelsoftware te gebruiken.

 

2.2. Propriëtaire software

Shopware biedt de winkelsoftware ook tegen betaling in verschillende propriëtaire edities aan. De informatie op de website over deze edities vormt geen bindend aanbod tot sluiting van een overeenkomst.

De Klant kan te allen tijde via een contactformulier gratis en vrijblijvend een vrijblijvende offerte aanvragen voor het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de propriëtaire winkelsoftware van Shopware. Vervolgens ontvangt de Klant een vrijblijvend aanbod in tekstvorm op basis van de gevraagde editie van de winkelsoftware. Als alternatief kan de winkelsoftware ook worden aangekocht in Shopware Stores (punt 6). Indien de aanvraag als een aanbod in de zin van § 145 BGB beschouwd moet worden, kan Shopware het aanbod binnen twee weken aanvaarden.

Shopware biedt software-uitbreidingen voor de winkelsoftware aan, maar uitsluitend als propriëtaire software. Deze maken uitsluitend deel uit van een editie. Een overzicht is te vinden op https://store.shopware.com/erweiterungen/von-shopware-entwickelt/shopware-5-premium-plugins/.

De propriëtaire software kan door de Klant worden aangekocht. Met de aankoop van de propriëtaire software wordt automatisch een serviceovereenkomst met een vaste looptijd gesloten. De kosten van de serviceovereenkomst worden voor de minimumtermijn gedekt door de aankoopprijs. De serviceovereenkomst wordt vervolgens automatisch verlengd in overeenstemming met de bepalingen van punt 8.3.

Als alternatief kan de propriëtaire software door de Klant worden gehuurd met een maandelijkse opzegtermijn. Service en updates zijn dan inbegrepen in de huur. Een afzonderlijke serviceovereenkomst is dan niet nodig. Voor diensten en updates zijn de in punt 9.3 uiteengezette voorwaarden van toepassing.

2.2.1 Beschrijving van de prestaties

De beschrijvingen van de prestaties van de door Shopware aangeboden propriëtaire edities kunnen worden geraadpleegd op de website https://www.shopware.com/de/preise/.

2.2.2. Gebruiksvoorwaarden

Voor de winkelsoftware en de standaard theme van de propriëtaire edities van de winkelsoftware gelden de voorwaarden van de punten 2.1.2 en 2.1.3.

De in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Shopware verleent de Klant voor deze software-uitbreidingen een eenvoudig, niet-exclusief, behoudens afwijkende afspraken, ruimtelijk tot Europa beperkt en niet aan derden overdraagbaar recht voor onbepaalde tijd of, in geval van huur, voor de duur van de overeenkomst, om deze software-uitbreidingen met de winkelsoftware te gebruiken met inachtneming van de volgende bepalingen.

De rechten worden per overeenkomst verleend, uitsluitend voor gebruik op een server voor een webwinkel. Indien gebruik op meer dan één server wordt beoogd (bijv. voor gedistribueerde hosting voor verdeling van de belasting met behulp van een loadbalancer), is een Shopware Enterprise Edition vereist (punt 2.4). Het gebruik voor een verdere webwinkel vereist steeds een nieuwe overeenkomst en de hernieuwde toekenning van gebruiksrechten door Shopware.

De in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen mogen uitsluitend geheel of gedeeltelijk worden gebruikt in de versie die door de Klant in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten op bedrijfsgerelateerde basis wordt gebruikt. Een gebruik in gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarin de Klant anderszins een direct of indirect belang heeft (zie §§ 15 e.v. van de Duitse wetgeving inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz)), vereist de aparte toestemming van Shopware in tekstvorm. Het gebruik van de software-uitbreidingen is beperkt tot het hoofddomein van de Klant, waarover de meeste bedrijfsactiviteiten van de Klant lopen.

De Klant mag de in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen reproduceren, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik conform de overeenkomst. Dit omvat met name de installatie van de software-uitbreidingen op de server of een reproductie voor back-updoeleinden. In beginsel mag echter slechts één reservekopie worden gemaakt en bewaard, en deze moet als zodanig worden gemarkeerd. Verdere reproducties, waaronder ook het afdrukken van de programmacode, zijn niet toegestaan.

De Klant is verplicht om ongeoorloofde toegang door derden tot de in punt 2.2 genoemde software-uitbreidingen en de documentatie te voorkomen door het nemen van geschikte voorzorgsmaatregelen. De originele bestanden en de reservekopieën moeten worden bewaard op een plaats die beveiligd is tegen toegang door onbevoegden. De medewerkers van de Klant dienen nadrukkelijk geïnstrueerd te worden om zich aan deze gebruiksvoorwaarden en het auteursrecht van Shopware te houden.

De wettelijke rechten van de Klant volgens §§ 69d, 69e van de Duitse wetgeving inzake auteursrecht (Urhebergesetz, UrhG) blijven onaangetast.

 

2.3. Opensourcesoftware van derden

De winkelsoftware bevat opensourcesoftware van derden (hierna ‘OSS’ genoemd). In afwijking van deze AV krijgt de Klant uitsluitend de gebruiksrechten op deze OSS die voortvloeien uit de licentievoorwaarden die op de OSS van toepassing zijn. Op verzoek van de Klant zal Shopware de Klant meedelen welke OSS in de winkelsoftware of de software-uitbreidingen is vervat en welke licentievoorwaarden van toepassing zijn, indien dit niet reeds blijkt uit de documentatie behorende bij de winkelsoftware.

 

2.4. Shopware Enterprise Edition

Voor het gebruik van de Shopware Enterprise Edition is het sluiten van een afzonderlijke licentieovereenkomst vereist. De gebruiksvoorwaarden van de Shopware Enterprise Edition worden geregeld in de overeenkomst. Deze AV zijn aanvullend van toepassing.

 

3. Patches en updates

Patches zijn wijzigingen in de winkelsoftware met het doel een specifiek probleem op te lossen. Updates zijn wijzigingen in de winkelsoftware die de functionaliteit ervan uitbreiden. Updates omvatten meestal patches. Patches en updates kunnen ook dienen om de winkelsoftware aan te passen aan gewijzigde wettelijke vereisten; de Klant heeft hier echter geen recht op, tenzij dit in tekstvorm anders is overeengekomen.

 

3.1. Verstrekking van patches en updates

Shopware zal patches en updates aan de Klant verstrekken door deze beschikbaar te stellen op een server die via internet toegankelijk is. De Klant dient zelf informatie te zoeken over beschikbare patches en updates.

De installatie van patches of updates, alsmede ondersteuning en adviesdiensten zijn niet verschuldigd door Shopware. Dergelijke diensten kunnen via afzonderlijke overeenkomsten van Shopware worden verkregen.

Shopware zal patches en updates beschikbaar stellen aan de Klant wanneer deze klaar zijn voor gebruik en getest zijn bij Shopware. De Klant heeft geen recht op verstrekking van patches of updates op specifieke data of binnen specifieke termijnen. De verstrekking van nieuwe generaties van de winkelsoftware (bijv. een Shopware 6 na een Shopware 5) wordt niet gedekt door patches en updates, tenzij de overeenkomst met de Klant of deze AV bij wijze van uitzondering anders bepalen.

 

3.2. Effect van patches en updates

Shopware zal zich naar beste kunnen inspannen om patches te verstrekken die ernstige bugs in de winkelsoftware of software-uitbreidingen verhelpen. Specifieke reactie- of hersteltijden worden niet toegezegd tenzij anders overeengekomen in tekstvorm.

De Klant erkent dat Shopware patches en updates alleen kan testen voor standaardinstallaties. Met name kunnen geen pagina-effecten worden getest die door wijziging van software-uitbreidingen of de handmatige wijziging van configuratiebestanden zijn uitgevoerd buiten de door de winkelsoftware geboden mechanismen om. Een belofte dat een bepaalde patch of een bepaalde update de functionaliteit van de winkelsoftware of de software-uitbreidingen in elke situatie ongewijzigd zal laten, wordt uitdrukkelijk niet gegeven.

Claims van de Klant uit hoofde van wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken of garanties blijven onaangetast.

 

3.3. Gebruiksrechten voor patches en updates

Met de installatie van patches en updates krijgt de Klant dezelfde gebruiksrechten als voor de winkelsoftware of software-uitbreiding waarvoor de patch of update is geïnstalleerd.

 

4. Shopware-account

Het Shopware-account stelt de Klant in staat om alle software-uitbreidingen in verband met de winkelsoftware alsmede zijn klantgegevens te beheren (beheer van bestellingen, wijziging van adressen en betaalwijzen, controle van rekeningsaldi, downloaden van facturen, etc.) en om gebruik te maken van ondersteuning door Shopware conform punt 9.

Door een Shopware-account aan te maken, gaat de Klant akkoord met deze AV. Hiervoor dient hij tijdens de registratie de toepassing van de AV te aanvaarden.

 

4.1. Registratie van de Klanten

Het gebruik van het Shopware-account vereist de registratie van de Klant. Shopware kan de registratie van een Klant zonder opgave van redenen weigeren. Door zijn registratie verklaart de Klant dat hij ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is in de zin van § 310, lid 1, van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

De Klant verbindt zich ertoe de bij de registratie vereiste informatie volledig en naar waarheid te verstrekken. Registratie op naam van derden is niet toegestaan. Shopware is gerechtigd het Shopware-account van de Klant te blokkeren indien de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is en de Klant de informatie na een verzoek van Shopware niet onmiddellijk bijwerkt. Dit is niet van toepassing indien de Klant niet verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

 

4.2. Toegang tot het Shopware-account

De Klant krijgt via internet een met een wachtwoord beveiligde toegang tot het Shopware-account. De Klant kent het wachtwoord zelf toe. Het moet individueel, voldoende lang (minstens twaalf tekens) en complex zijn (hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens).

De Klant is verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden en deze te beschermen tegen misbruik door derden. In geval van daadwerkelijk of vermoedelijk verlies of misbruik van de toegangsgegevens, dient de Klant Shopware onmiddellijk te informeren. Shopware heeft dan het recht de toegang te blokkeren totdat het risico op misbruik is weggenomen.

De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het misbruik, tenzij de Klant er niet verantwoordelijk voor is.

 

5. Shopware Stores voor softwareaanbieders

Shopware biedt de Klant de mogelijkheid om zelf ontwikkelde software-uitbreidingen (waaronder themes) voor de Community Edition en de propriëtaire editie van de winkelsoftware (hierna ‘on-prem winkelsoftware’ genoemd) te koop, te huur of gratis te downloaden aan te bieden via elektronische verkoopplatforms (hierna ‘Shopware Stores’ genoemd). In deze rol wordt de Klant hierna de ‘softwareaanbieder’ genoemd.

Voor het gebruik van de Shopware Stores is een Shopware-account vereist in overeenstemming met punt 4.

In het geval van software-uitbreidingen met backend-componenten voor de winkelsoftware die bij Shopware 5 onder propriëtaire licentie moeten worden verkocht, is de afzonderlijke voorafgaande verwerving van een betaalde Shopware SDK-licentie door de softwareaanbieder verplicht.

Alle andere regelingen voor het gebruik van de Shopware Stores door de softwareaanbieder zijn in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd. Nadat deze overeenkomst in tekstvorm tot stand is gekomen, zal de softwareaanbieder door Shopware worden geactiveerd voor de levering van software-uitbreidingen.

 

6. Shopware Stores voor gebruikers

Shopware biedt de Klant de mogelijkheid om via de Shopware Stores software-uitbreidingen voor de on-prem winkelsoftware te kopen, te huren of gratis te gebruiken, die niet door Shopware zelf zijn ontwikkeld en gecreëerd. In deze context wordt de Klant hierna ‘gebruiker’ genoemd. Bij een gekochte software-uitbreiding kan een subscription horen die de gebruiker recht geeft op patches, updates en ondersteuning voor de software-uitbreiding onder de voorwaarden van de subscription.

Voor het gebruik van de Shopware Stores is een Shopware-account vereist in overeenstemming met punt 4.

Shopware stelt de Shopware Stores ter beschikking aan de gebruiker onder de volgende bepalingen.

 

6.1. Overeenkomst voor software-uitbreidingen

De overeenkomst over de aankoop van software-uitbreidingen in een Shopware Store, eventueel inclusief een subscription, komt tot stand tussen Shopware en de gebruiker.

 

6.2. Huur van software-uitbreidingen

Als alternatief voor aankoop is voor sommige software-uitbreidingen ook huur mogelijk.

Een huurovereenkomst over een software-uitbreiding in een Shopware Store treedt in werking met de installatie van de software-uitbreiding. De huurovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en voor ten minste één maand gebruik, ingaande op de eerste dag van gebruik. Opzeggen is te allen tijde mogelijk per einde van de lopende gebruiksmaand. Reeds begonnen maanden van gebruik worden steeds volledig gefactureerd. Reeds betaalde of ontstane huur wordt niet gecrediteerd voor de lopende maand van gebruik.

Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet. Van een gegronde reden is voor Shopware in het bijzonder sprake indien de Klant verwijtbaar en ernstig in strijd handelt met de voor de software-uitbreiding overeengekomen en in de Shopware Store vermelde gebruiksvoorwaarden of eigendomsrechten van de rechthebbende.

Indien de software-uitbreiding na het einde van de looptijd van de overeenkomst niet wordt gede-installeerd en verwijderd (zie punt 6.4), maar nog minstens twee weken door de Klant wordt gebruikt, wordt de huurperiode voor onbepaalde tijd verlengd. Dit laat onverlet het recht van Shopware om de overeenkomst zelf te beëindigen.

 

6.3. Verplichtingen van Shopware voor software-uitbreidingen

Software-uitbreidingen voor de on-prem winkelsoftware worden door de gebruiker geïnstalleerd en in gebruik genomen. De gebruiker heeft alleen recht op een update als hij de software-uitbreiding heeft gehuurd of een subscription heeft gekocht. Ondersteuning wordt – indien aangeboden – uitsluitend verleend door de softwareaanbieder, in geen geval door Shopware.

Shopware is niet verplicht de in de Shopware Stores aangeboden software-uitbreidingen te controleren op hun functionaliteit, in het aanbod beschreven kenmerken of inbreuken op rechten van derden. Vragen over compatibiliteit moeten door de gebruiker vóór de aankoop rechtstreeks met de softwareaanbieder worden besproken.

Software-uitbreidingen worden inclusief een installatiehandleiding geleverd. Een gebruiksaanwijzing (gebruikersdocumentatie in tekstvorm of online-help) is alleen verschuldigd als het beoogde gebruik zonder deze niet mogelijk is. Andere handleidingen of documentatie zijn niet verschuldigd.

Indien Shopware zelf de softwareaanbieder is, worden ondersteuning en updates voor de software-uitbreiding uitsluitend verstrekt in het kader van een afzonderlijk te sluiten serviceovereenkomst overeenkomstig punt 9.3. Deze serviceovereenkomst omvat ook het recht op het ontvangen van patches en updates van software-uitbreidingen die worden geleverd met propriëtaire edities van de winkelsoftware (hierna te noemen ‘Advanced Features’). Gebruikers van de Community Edition kunnen daarom ook geen ondersteuning, patches en updates ontvangen voor betaalde software-uitbreidingen uit de Shopware Stores van Shopware.

Claims van de gebruiker uit hoofde van wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken of garanties blijven onaangetast.

 

6.4. Gebruik van software-uitbreidingen voor demonstratie- en testdoeleinden

Indien software-uitbreidingen voor de on-prem winkelsoftware voor demonstratie- en testdoeleinden ter beschikking worden gesteld, wordt de overeenkomst voor de koop of huur van de software-uitbreiding gesloten zoals beschreven in punt 6.1 of punt 6.2. In dat geval wordt de eerste gebruiksmaand beschouwd als een demonstratie- en testfase, tijdens welke de Klant zich op elk moment uit de overeenkomst (koop) kan terugtrekken of deze kan beëindigen (huur) zonder inachtneming van een opzegtermijn. In dit geval ontstaan geen kosten voor het gebruik tijdens de demonstratie- en testfase.

Indien de Klant na afloop van de demonstratie- en testfase het gebruik van een software-uitbreiding niet wenst voort te zetten of de huur van een software-uitbreiding wenst te beëindigen (zie punt 6.2), is de Klant verplicht de software-uitbreiding volledig te de-installeren en inclusief de documentatie en alle kopieën te verwijderen of deze aan Shopware te retourneren. Op verzoek van Shopware dient de Klant de volledige de-installatie en verwijdering in tekstvorm te bevestigen.

 

7. Licentiecontroles voor winkelsoftware en software-uitbreidingen

Shopware gebruikt functies in de winkelsoftware en, indien van toepassing, in de software-uitbreidingen waarmee de bevoegdheid om de winkelsoftware en de software-uitbreidingen te gebruiken, kan worden gecontroleerd.

Daartoe worden gegevens over het gebruik van winkelsoftware en software-uitbreidingen door de Klant, alsmede over het (de) door de Klant voor dit doel gebruikte domein(en), aan Shopware overgedragen en met de daar beschikbare gegevens vergeleken. Indien Shopware daarbij constateert dat de winkelsoftware of een software-uitbreiding op een andere dan de bij Shopware geregistreerde wijze wordt gebruikt, is Shopware gerechtigd (a) het gebruik van de winkelsoftware of software-uitbreiding door middel van toegang op afstand te deactiveren tot er opheldering is verkregen en zo nodig een juiste licentieverlening heeft plaatsgevonden, en (b) de gegevens door te geven aan de fabrikant van de betreffende software-uitbreiding.

Niettegenstaande het voorgaande is het volgende van toepassing op updates van software-uitbreidingen en Advanced Features: Indien updates worden gebruikt zonder een subscription (in geval van software-uitbreidingen) of een serviceovereenkomst (in het geval van Advanced Features), wordt een subscription (in het geval van software-uitbreidingen) of een serviceovereenkomst (in het geval van Advanced Features) gesloten zodra de gebruiker de update installeert.

 

8. Shopware as a Service

Shopware zal de Klant desgewenst de winkelsoftware in de cloud ter beschikking stellen als een door Shopware gehoste oplossing (hierna te noemen ‘Shopware as a Service’ of ‘SaaS’). Voor het gebruik van SaaS is een Shopware-account vereist in overeenstemming met punt 4. Voor het gebruik van SaaS zijn de volgende gebruiksvoorwaarden met voorrang van toepassing.

 

8.1. Beschrijving van de prestaties

Shopware zal SaaS aan de Klant leveren inclusief de bijbehorende documentatie en met de functionaliteiten en servicelevels in verschillende plannen zoals beschreven in de beschrijving van de prestaties. De individuele plannen kunnen op elk moment worden bekeken op https://www.shopware.com/de/plan-uebersicht/. De gebruiker kan daarbij maandelijks wisselen tussen de aangeboden plannen.

Shopware streeft ernaar SaaS permanent te onderhouden (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). De infrastructuur is ontworpen voor 99% beschikbaarheid per jaar. Routinematige, noodzakelijke en geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (niet meer dan in totaal acht uur per maand) zijn echter uitgesloten. Voor zover mogelijk zullen noodzakelijke onderhouds- en reparatiemaatregelen tijdig worden aangekondigd op https://status.shopware.store. Er is geen verplichting om SaaS altijd beschikbaar te stellen.

Bij SaaS vertrouwt Shopware op het principe van ‘selfservice’ om het gebruik van SaaS zo eenvoudig mogelijk te maken. Aanvullende ondersteunende diensten zijn derhalve beschikbaar om de Klant te ondersteunen in overeenstemming met de beschrijving van de prestaties. De omvang van de ondersteuning hangt af van het gekozen plan; dit kan ook individuele ondersteuning omvatten.

Afgezien daarvan heeft de Klant geen recht op een specifiek ontwerp of specifieke uitrusting van SaaS. SaaS-eigenschappen worden alleen gegarandeerd indien Shopware deze uitdrukkelijk in tekstvorm aan de Klant beschrijft als een gegarandeerde eigenschap.

 

8.2. Gebruik van SaaS

Onderdeel van SaaS kan de interactie zijn met cloudoplossingen of toepassingen van derden (hierna ‘producten van derden’ genoemd). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het gebruik van de producten van derden samen met SaaS. Dit geldt met name voor het sluiten van overeenkomsten met de aanbieders van de producten van derden en het gebruik of de installatie van de producten van derden in overeenstemming met de overeenkomst die met de respectieve aanbieder gesloten is. Shopware is geen partij bij deze overeenkomsten en is niet verantwoordelijk voor de diensten die verschuldigd zijn door de aanbieders van de producten van derden.

SaaS is toegankelijk via het internet. De Klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van internettoegang en de in de markt gangbare hardware (bijv. router, smart devices) of software (bijv. browser) die eventueel nodig is voor toegang tot SaaS bij de Klant. SaaS wordt uitsluitend aan de Klant verstrekt als een oplossing die in de browser kan worden gebruikt of via API’s kan worden aangestuurd.

 

8.3.   Testfase voor Shopware as a Service

Shopware biedt SaaS aan de Klant aan als een testversie totdat de Klant een plan heeft gekozen. In de testfase kan de Klant de respectievelijke functionaliteiten en eigenschappen van de door Shopware vrijgegeven SaaS naar eigen redelijk inzicht testen, maar kan hij de webwinkel niet productief gebruiken. Daarbij kunnen ook functies en kenmerken worden getest die niet in elk plan beschikbaar zijn of na de testfase niet gratis kunnen worden gebruikt. Het productieve gebruik van SaaS is alleen mogelijk met de boeking van een plan. Shopware is gerechtigd de proeffase te beëindigen en de winkel te verwijderen na een maand van inactiviteit van de kant van de Klant.

 

8.4.   Wijzigingen van Shopware as a Service

Shopware behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om SaaS te allen tijde naar eigen redelijk inzicht geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten, rekening houdend met de belangen van Klant. Dit geldt echter alleen indien dit geen gevolgen heeft voor prestaties die betrekking hebben op verplichtingen van de partijen, waarvan de nakoming het gebruik van SaaS in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de andere partij regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen (hierna ‘wezenlijke contractuele verplichting’ genoemd). Shopware zal de Klant tijdig van tevoren in tekstvorm van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.

 

8.5.    Uitbreidingen voor Shopware as a Service

Shopware biedt de Klant verschillende software-uitbreidingen (waaronder themes) voor SaaS. Shopware levert de software-uitbreidingen met de systeemeisen, functionaliteiten en interfaces zoals bij de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant beschreven in de winkelsoftware, in een Shopware Store, in een beschrijving van de prestaties of in deze AV.

Indien de Klant overstapt van SaaS naar de Community Edition of een propriëtaire editie van de winkelsoftware, kan hij zijn software-uitbreidingen blijven gebruiken. Hiervoor kan het nodig zijn dat de Klant een afzonderlijke installatie uitvoert. Omgekeerd is het gebruik van software-uitbreidingen voor SaaS niet mogelijk indien deze uitsluitend zijn aangemerkt als compatibel met de on-prem winkelsoftware.

Zonder aparte subscription is Shopware geen support verschuldigd voor software-uitbreidingen. De gebruiker heeft geen recht op verstrekking van software-uitbreidingen op specifieke data of binnen specifieke termijnen.

Indien de Klant zelf software-uitbreidingen voor SaaS ontwikkelt of door derden laat ontwikkelen, is hij verantwoordelijk voor de functionaliteit daarvan en de eventueel daardoor veroorzaakte fouten of storingen in SaaS. Dit geldt niet indien Shopware alleen of overwegend verantwoordelijk is voor de fouten of gebreken.

 

8.6.   Gebruiksvoorwaarden voor Shopware as a Service

De gebruiker krijgt een recht om SaaS voor zijn eigen bedrijfsdoeleinden te gebruiken voor het beoogde gebruik van SaaS, tijdelijk beperkt tot de looptijd van de overeenkomst, ruimtelijk onbeperkt en feitelijk beperkt tot het gebruik van de met SaaS geleverde diensten . Voor gebruiksrechten op software-uitbreidingen is punt 2.2.2 van toepassing.

 

8.7.   Verplichtingen van de Klant bij Shopware as a Service

De Klant dient het toepasselijke recht na te leven, de rechten van derden te vrijwaren en redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen tegen het verlies van zijn inhoud in SaaS. De Klant zal geen gebruik maken van configuratie-opties in SaaS die niet gedocumenteerd zijn, maar wel voor de Klant toegankelijk zijn. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen als gevolg van de inhoud die door de gebruiker in SaaS wordt geplaatst.

Indien de Klant ondanks verzoek van Shopware en het verlenen van een redelijke respijttermijn zijn verplichtingen niet nakomt, is Shopware gerechtigd de overeenkomst om gegronde redenen te beëindigen. Andere rechten en aanspraken van Shopware blijven onverlet.

 

8.8.   Aansprakelijkheid voor inhoud en links

Bij SaaS biedt Shopware slechts het technische en organisatorische platform voor de inhoud die door de Klant in SaaS wordt geplaatst. Deze inhoud wordt door Shopware beschouwd als inhoud van derden. Indien Shopware bij uitzondering eigen inhoud via SaaS aanbiedt, wordt dit uitdrukkelijk als zodanig aangemerkt.

Inhoud van derden wordt alleen door Shopware opgeslagen en, indien nodig, automatisch verwerkt in verband met de in SaaS beschikbare diensten. Shopware heeft geen kennis van de inhoud van derden. Er vindt geen selectie van inhoud van derden of enige andere controle door Shopware plaats. Shopware houdt ook geen toezicht op of geeft geen instructies aan de Klant van SaaS. Shopware neemt geen inhoud van derden over als haar eigen inhoud door het aanbieden van SaaS. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van derden.

Links of functionaliteiten in SaaS kunnen worden gebruikt voor toegang tot of integratie van websites of producten van derden die niet door Shopware worden beheerd. Dergelijke links of functionaliteiten zijn duidelijk gemarkeerd, herkenbaar aan een verandering in de adresregel van de browser of een verandering in de gebruikersomgeving. Shopware is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en producten van derden; punt 17 blijft onaangetast.

 

8.9.   Vergoeding voor Shopware as a Service

De vergoeding voor SaaS vloeit voort uit het telkens actuele prijsoverzicht. De basisvergoeding wordt maandelijks vooraf gefactureerd. Om de door de Klant te betalen omzetgerelateerde vergoeding te bepalen, is Shopware gerechtigd om eenmaal per dag het gebruiksvolume te bepalen dat relevant is voor het bepalen van de provisies, en voor doeleinden van facturering te verwerken. De facturering geschiedt maandelijks achteraf.

 

8.10.   Looptijd en opzegging voor Shopware as a Service

De overeenkomst begint na de bestelling met de levering van SaaS en loopt voor onbepaalde tijd. Ze kan te allen tijde per eind van de lopende gebruiksmaand worden opgezegd. Het verzoek tot verwijdering van de webwinkel wordt eveneens als een opzegging beschouwd. Een reeds voor de lopende gebruiksmaand ontstane vergoeding, wordt niet (naar rato) terugbetaald.

Het recht van beide partijen op een buitengewone beëindiging van de overeenkomst om gegronde redenen blijft onverlet. Een gegronde reden voor opzegging bestaat voor Shopware in het bijzonder wanneer (a) Shopware de diensten of de exploitatie van SaaS niet langer kan leveren in overeenstemming met de erkende vereisten van gegevensbescherming of informatiebeveiliging, in het bijzonder als gevolg van wetswijzigingen of door een gebrek aan economische levensvatbaarheid, of (b) een onderaannemer van Shopware de levering van de voorbereidende diensten die nodig zijn voor de levering van SaaS in overeenstemming met de overeenkomst buiten de schuld van Shopware beëindigt, zodat het voor Shopware onmogelijk of onredelijk is om de gewone opzegtermijn ten opzichte van de gebruiker in acht te nemen.

Shopware zal bij beëindiging van de overeenkomst de toegang tot SaaS blokkeren. Shopware zal de Klant naar eigen redelijk inzicht op diens verzoek binnen een maand na het einde van de overeenkomst zijn inhoud van SaaS als export verstrekken of de Klant de mogelijkheid bieden zijn inhoud uit SaaS te exporteren. Hierna heeft Shopware het recht om de toegang en alle geplaatste inhoud en gebruikers-ID’s volledig te verwijderen. Overige ondersteunende diensten in verband met de beëindiging van de Overeenkomst zullen door Shopware uitsluitend worden verleend na een afzonderlijke overeenkomst in tekstvorm.

 

8.11.   Rechten op geaggregeerde gegevens en feedback van de Klant

Shopware verkrijgt van de Klant exclusieve gebruiksrechten, onbeperkt qua ruimte, tijd en inhoud, op alle feedback die de Klant verstrekt in verband met het gebruik van SaaS door de Klant voor alle bekende en onbekende vormen van exploitatie. Shopware is voor deze overdracht van rechten geen vergoeding verschuldigd; §§ 32a, 32c UrhG blijven onaangetast. De Klant garandeert dat hij ook voor zijn werknemers en andere SaaS-gebruikers bevoegd is tot deze overdracht van rechten.

Shopware verwerft de exclusieve exploitatie- en gebruiksrechten op de uit het gebruik van SaaS of anderszins in verband met SaaS ontstane werkresultaten waaruit geen conclusies over de Klant of diens inhoud kunnen worden getrokken, alsmede op andere informatie met betrekking tot het gebruik van SaaS die geen bedrijfsgeheim is. Shopware is in dit verband niet aan beperkingen onderworpen wegens het ook commerciële gebruik van dergelijke werkresultaten voor eigen doeleinden en voor doeleinden van derden (bijv. benchmarking, kwaliteitsverbetering). De bepalingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid blijven ongewijzigd.

 

8.12.   Verwerking

Na het sluiten van de overeenkomst wordt de als bijlage aangehechte verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 AVG van kracht. Shopware zal de voor SaaS genomen technische en organisatorische maatregelen te allen tijde op verzoek van de Klant in tekstvorm aan de Klant verstrekken.

 

9. Trainingen en andere diensten

Dit punt is van toepassing op alle dienstverleningsovereenkomsten voor trainingen en andere diensten (hierna ‘serviceovereenkomsten’ genoemd) die afzonderlijk met de Klant worden gesloten. De bij de uitvoering van de dienst betrokken medewerkers worden door Shopware geselecteerd. De Klant heeft geen recht op het verrichten van diensten door bepaalde medewerkers.

Shopware bepaalt de wijze waarop de dienst wordt verleend. Indien resultaten van de dienstverlening aan de Klant moeten worden verstrekt, zijn alleen de verstrekte resultaten bindend.

 

9.1. Kennisverzameling

Shopware verstrekt de Klant gratis online training, documentatie, online handleidingen en zelfgemaakte tutorials in een kennisverzameling. De Klant heeft geen recht op verstrekking. Shopware kan op elk moment de omvang van de kennisverzameling verminderen, herstructureren of volledig stopzetten.

 

9.2. Forum

Shopware stelt de Klant gratis een forum ter beschikking waar hij informatie kan uitwisselen met andere Klanten. Actief gebruik van het forum vereist een Shopware-account in overeenstemming met punt 4. De Klant heeft geen recht op verstrekking. Shopware kan op elk moment de omvang van het forum verminderen, herstructureren of volledig stopzetten.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij op het forum plaatst. Shopware beschouwt de inhoud die door Klanten op het forum wordt geplaatst als inhoud van derden, die zij niet als haar eigen inhoud aanneemt. Als technische dienstverlener die alleen het forum voor de Klanten levert, is Shopware niet verantwoordelijk voor deze inhoud van derden.

Indien Shopware kennis krijgt aan duidelijke inbreuken op het forum, zal Shopware deze verwijderen of anderszins de toegang daartoe beperken. De Klant vrijwaart Shopware tegen alle vorderingen van derden die worden ingediend naar aanleiding van de door de Klant op het forum geplaatste inhoud. Dit omvat ook de redelijke en gebruikelijke kosten van juridische verdediging als gevolg van de verdediging tegen vorderingen van derden.

 

9.3. Looptijd en verdere specificaties

De diensten die ten grondslag liggen aan de door Shopware aangeboden serviceovereenkomsten kunnen worden geraadpleegd op https://www.shopware.com/de/preise/. Voor SaaS maken de respectieve diensten krachtens punt 8.1 deel uit van het door de Klant geboekte plan.

De looptijd van de serviceovereenkomsten bedraagt 12 of 24 maanden en wordt automatisch verlengd met nog eens 12 of 24 maanden, afhankelijk van de bij aanvang overeengekomen looptijd. De serviceovereenkomst kan tot één dag voor het einde van de looptijd worden opgezegd via het Shopware-account of per e-mail aan sales@shopware.com.

Shopware zal diensten onder de serviceovereenkomst alleen leveren voor de telkens actuele softwaregeneratie en voor versies van de on-prem winkelsoftware die niet meer dan twee versieniveaus achterlopen (minor en major updates tellen mee). De Klant dient derhalve de winkelsoftware en de software-uitbreidingen up-to-date te houden en met name verstrekte updates en upgrades te installeren of tegen betaling nieuwe softwaregeneraties aan te schaffen, tenzij de aankoop ervan in het onderhoud is geregeld. Anders kan de Klant geen gebruik maken van de diensten van de serviceovereenkomst totdat de software is bijgewerkt. Bij SaaS is Shopware verantwoordelijk voor het bijwerken van de winkelsoftware en voert zij dit zelfstandig uit binnen het kader van het geboekte plan.

Indien de dienst niet conform de overeenkomst wordt geleverd en Shopware hiervoor verantwoordelijk is, is Shopware verplicht de dienst binnen een redelijke termijn opnieuw te leveren zonder extra kosten voor de Klant. Voorwaarde is een klacht van de Klant in tekstvorm, die onmiddellijk moet worden ingediend, uiterlijk binnen twee weken na kennisneming. Andere vorderingen van de Klant blijven onverlet.

Indien een serviceovereenkomst wordt beëindigd, heeft Shopware recht op een vergoeding voor de diensten die tot de effectieve datum van beëindiging zijn verleend.

Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet.

 

9.4. Trainingen door Shopware

Shopware biedt de Klant live en online trainingen aan in het gebruik van de winkelsoftware of software-uitbreidingen.

 

9.4.1 Live trainingen door Shopware

De onderstaande regelingen zijn van toepassing op de live trainingen:

aanmeldingen voor de live trainingen geschieden telefonisch, in tekstvorm of online. De aanmelding is uiterlijk bij bevestiging door Shopware bindend. De toewijzing van de beschikbare plaatsen geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

De trainingsinhoud en geldende trainingsprijzen zoals beschreven op de Shopware-website op het moment van aanmelding voor de respectievelijke live training zijn van toepassing. De louter tijdelijke deelname aan de live training geeft geen recht op een verlaging van de prijs van de live training.

Indien de Klant zijn aanmelding tot tien dagen voor aanvang van de live training annuleert, zal Shopware de volledige trainingsprijs terugbetalen. Anders zal Shopware 50% van de prijs van de training terugbetalen. Het aanmelden van een vervangende deelnemer door de Klant is kosteloos mogelijk.

Tot tien dagen voor aanvang van de live training is Shopware gerechtigd de training zonder opgaaf van redenen te annuleren. Daarna is annulering alleen nog mogelijk om gegronde redenen, in het bijzonder in geval van ziekte van de docent of een storing overeenkomstig punt 11. Reeds betaalde trainingsgelden worden in geval van annulering volledig terugbetaald. De Klant heeft geen andere rechten. Shopware kan live trainingen tot een maand voor aanvang uitstellen of verplaatsen. Shopware zal de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De aanmelding van de Klant blijft geldig, tenzij de Klant binnen twee weken in tekstvorm laat weten dat hij/zij niet wenst deel te nemen aan de live training als gevolg van het uitstel of de verplaatsing. In dit geval zal Shopware de prijs van de training terugbetalen. De Klant heeft geen andere rechten.

Shopware behoudt zich alle rechten voor op het trainingsmateriaal. In het bijzonder is het niet toegestaan het trainingsmateriaal te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Shopware in tekstvorm.

Voor de succesvolle deelname aan de live training en – voor zover de geboekte training dit omvat – de afgifte van een certificaat, moet worden voldaan aan de eisen die in de betreffende trainingsbeschrijving worden vermeld.

 

9.4.2. Online trainingen door Shopware

Shopware biedt zijn Klanten naast live trainingen ook online trainingen en online certificering aan. In de online trainingen komen ook het gebruik van de winkelsoftware en eventuele software-uitbreidingen aan bod. De online trainingen worden aangeboden via het e-learningplatform Udemy. Aanmelding vindt online plaats, de gebruiksvoorwaarden van Udemy moeten worden geaccepteerd.

Bovendien biedt Shopware zijn Klanten de mogelijkheid om zich online te laten certificeren. Aanmelding hiervoor vindt online plaats en is bindend na bevestiging door Shopware.

De noodzakelijke kennis die op de pagina over de online training wordt vermeld, geldt als voorwaarde voor de certificering, evenals de daar vermelde prijzen.

Online certificering kan tot 30 dagen na aanmelding worden geannuleerd, mits het certificeringsproces nog niet door de Klant is gestart. Shopware zal in dit geval de volledige prijs van de certificering terugbetalen.

Shopware behoudt zich alle rechten voor op het trainingsmateriaal van de online trainingen, alsmede op de documenten en testvragen van de online certificeringen. Het kopiëren, verspreiden of openbaar maken hiervan is zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Shopware in tekstvorm niet toegestaan.

 

10. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

Tenzij in deze AV of in de overeenkomst anders is bepaald, is het volgende van toepassing:

De prijzen zijn geldig gedurende één maand vanaf de kalenderdatum van het aanbod. Vergoedingen zijn altijd nettoprijzen, vermeerderd met de BTW tegen het wettelijke tarief. Shopware kan factureren op maandelijkse basis, of, in het geval van diensten die op een permanente basis worden geleverd, vooraf aan het begin van elke maand van gebruik.

Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst en moeten uiterlijk binnen een week zonder aftrek worden betaald. Er wordt geen korting verleend. In geval van een betalingsachterstand van de Klant wordt wettelijke verzuimrente in rekening gebracht. Betalingen door de Klant worden pas geacht te zijn verricht, op het moment dat Shopware zonder voorbehoud over het te betalen bedrag kan beschikken.

Vergoeding op basis van tijd en inspanning wordt in rekening gebracht nadat de diensten zijn verricht, tegen de prijzen van Shopware die algemeen van toepassing zijn op het moment van sluiten van de overeenkomst. Facturering op basis van tijd en inspanning geschiedt na overlegging van passende bewijzen van werkzaamheden. De Klant kan binnen twee weken in tekstvorm bezwaar maken tegen de daarin opgenomen bepalingen. Na het verstrijken van deze twee weken zonder bezwaar van de Klant worden de bewijzen van werkzaamheden geacht te zijn aanvaard.

Reistijden, reiskosten en verblijfskosten zullen in rekening worden gebracht afhankelijk van de maatschappelijke zetel van Shopware. Reistijden en reiskosten ontstaan wanneer wordt gereisd tussen de maatschappelijke zetel van Shopware en de respectieve plaats van gebruik van de Klant of tussen verschillende plaatsen van gebruik van de Klant. Tenzij anders is overeengekomen, worden reistijden, reiskosten en bijkomende kosten alsmede andere onkosten vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten, minimaal op basis van de forfaitaire belastingtarieven. Reistijd wordt als arbeidstijd beschouwd.

Een in de overeenkomst overeengekomen vergoeding naar tijd en inspanning is de vergoeding voor de tijd die aan de contractuele diensten is besteed. Materiaalkosten worden afzonderlijk vergoed. Wachttijden en stand-by-tijden waarvoor de Klant verantwoordelijk is (bijv. het ter plaatse klaarstaan bij de Klant op uitdrukkelijk verzoek van de Klant), worden als arbeidstijd vergoed.

De Klant heeft slechts recht op verrekening indien de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, door Shopware zijn erkend of onbetwist zijn; dit geldt niet indien het gaat om vorderingen van de Klant wegens gebreken uit hoofde van dezelfde overeenkomst. De Klant kan alleen een retentierecht uitoefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

 

11. Prestatietermijnen, looptijd

Met de Klant overeengekomen data zijn slechts bindend indien deze door Shopware uitdrukkelijk in tekstvorm als bindend zijn bevestigd. Vaste data zijn alleen die data die uitdrukkelijk in tekstvorm als vaste data aan de Klant zijn bevestigd.

Voor zover dit redelijk is voor de Klant, is Shopware gerechtigd tot het verrichten van gedeeltelijke prestaties.

Indien het vermogen om termijnen na te komen nadelig wordt beïnvloed door oorzaken waarvoor Shopware niet verantwoordelijk is, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen en natuurgeweld zoals aardbevingen, overstromingen, branden, noodweer of een pandemie, (hierna ‘storing’ genoemd), zullen termijnen worden opgeschort voor de duur van de storing, met inbegrip van een redelijke herstartperiode. Shopware zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van een storing en de verwachte duur ervan. Indien de inspanningen toenemen als gevolg van een storing, kan Shopware ook betaling eisen voor de extra inspanningen, tenzij de Klant ook niet verantwoordelijk is voor de storing.

Indien de Klant wegens het tekortschieten van Shopware in de nakoming van de overeenkomst gerechtigd is om zich terug te trekken uit de overeenkomst of schadevergoeding in plaats van nakoming te vorderen of dit beweert, zal de Klant op verzoek van Shopware binnen een redelijke termijn in tekstvorm meedelen of hij een beroep doet op deze rechten dan wel alsnog de nakoming wenst. In geval van terugtreding dient de Klant Shopware de waarde van eventueel eerder bestaande gebruiksmogelijkheden te vergoeden.

Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, kan zij, tenzij anders bepaald in deze AV of in de overeenkomst, per einde kalenderjaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzegging is voor het eerst mogelijk aan het einde van het eerste volledige kalenderjaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst is gesloten. Annulering is uitgesloten gedurende een overeengekomen minimale looptijd.

Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet.

Verklaringen van beëindiging moeten in tekstvorm worden afgelegd.

 

12. Medewerkingsplicht en bijdragen van de Klant

De Klant werkt mee en levert bijdragen als contractuele nevendienst.

De Klant zal Shopware ondersteunen en in zijn werkingssfeer alle voorwaarden scheppen die noodzakelijk, redelijk en mogelijk zijn voor Shopware om de diensten te verlenen in overeenstemming met de overeenkomst.

Daartoe dient de Klant in het bijzonder ongevraagd alle noodzakelijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld toegangsgegevens tot servers, providers, internetwinkels, administratiegebieden. De Klant zal er tevens voor zorgen dat deskundig personeel beschikbaar is om Shopware te ondersteunen. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste en ten minste dagelijkse gegevensback-up, in het bijzonder vóór de installatie van winkelsoftware of software-uitbreidingen en patches en updates.

De Klant dient fouten, met inbegrip van gebreken, in begrijpelijke en gedetailleerde vorm in tekstvorm te melden, met vermelding van alle informatie die nuttig is voor het opsporen en analyseren van fouten. Met name moeten de stappen die tot het optreden van de fout hebben geleid, de zichtbare kenmerken van de fout en de gevolgen van de fout worden vermeld.

Bij het omschrijven, isoleren, identificeren en rapporteren van fouten dient de Klant de door Shopware verstrekte instructies te volgen.

Tijdens de uitvoering van de ondersteunende diensten is de Klant persoonlijk aanwezig of hij wijst hiertoe bevoegde medewerkers aan, die bevoegd zijn te oordelen en te beslissen over fouten, functie-uitbreidingen, functieverminderingen, alsmede wijzigingen in de structuur van de winkelsoftware. Voor zover nodig moeten andere werkzaamheden aan de systeemomgeving gedurende de tijd van de werkzaamheden worden stilgelegd.

De Klant wijst een verantwoordelijke contactpersoon aan. Deze kan voor de Klant bindende beslissingen nemen of deze onmiddellijk tot stand brengen en is gerechtigd juridisch bindende verklaringen af te leggen uit hoofde van de door de partijen gesloten overeenkomsten. De contactpersoon is beschikbaar voor noodzakelijke informatie.

Tenzij anders is overeengekomen, zal de Klant alle door Shopware verstrekte en voor de uitvoering van de diensten benodigde documenten, informatie en gegevens aanvullend op een zodanige wijze bewaren dat deze in geval van beschadiging en verlies van gegevensdragers kunnen worden gereconstrueerd.

De Klant verbindt zich ertoe, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te waarborgen dat de winkelsoftware en software-uitbreidingen overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming van de wet en de overeenkomst worden gebruikt.

Shopware kan een bijkomende vergoeding eisen voor haar inspanningen indien

 

  1. a)   Shopware naar aanleiding van een melding handelt zonder dat er sprake is van een fout, tenzij de Klant niet verantwoordelijk is voor de ongegronde melding, of
  2. b)   extra inspanningen ontstaan doordat de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, tenzij de Klant hiervoor niet verantwoordelijk is.

 

De Klant draagt er zorg voor dat de door hem aangewezen contactpersoon de voor de verlening van de dienst benodigde documenten, informatie en gegevens volledig, juist, tijdig en kosteloos verstrekt, tenzij deze door Shopware verschuldigd zijn. Bovendien moet de Klant ervoor zorgen dat deze worden bijgewerkt. Shopware mag ervan uitgaan dat deze documenten, informatie en gegevens volledig en juist zijn, behalve voor zover zij duidelijk onvolledig of onjuist zijn.

De Klant dient de winkelsoftware, software-uitbreidingen en alle bijbehorende toegangsgegevens zorgvuldig te bewaren en alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen overeenkomstig de respectieve stand van de techniek om misbruik uit te sluiten. De Klant dient er met name voor te zorgen dat elke ongeoorloofde toegang tot de beheertoegang uitgesloten is.

Het is de Klant niet toegestaan om zonder toestemming copyrightvermeldingen, eigendomsvermeldingen of andere Shopware-merken onbevoegd te wijzigen of te verwijderen.

De Klant verbindt zich ertoe af te zien van alle maatregelen die de werking van de winkelsoftware of software-uitbreidingen in gevaar brengen of verstoren, en zich geen toegang te verschaffen tot gegevens waartoe hij geen recht heeft. Bovendien moet hij/zij ervoor zorgen dat de door hem/haar geplaatste inhoud en alle andere door hem/haar verstrekte gegevens niet geïnfecteerd zijn met virussen, wormen of Trojaanse paarden.

De Klant stemt ermee in Shopware te vergoeden voor alle schade die het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichtingen door de gebruiker en bovendien Shopware te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, met inbegrip van gerechtskosten en de voor de betreffende plaats gangbare en redelijke advocatenkosten, die door deze derden tegen Shopware worden ingesteld wegens het niet nakomen van deze verplichtingen door de gebruiker. Dit is niet van toepassing indien de Klant niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

 

13. Wettelijk gebruik van winkelsoftware en SaaS


Bij het gebruik van winkelsoftware, software-uitbreidingen en SaaS moet de Klant het toepasselijke recht naleven en de rechten van derden beschermen. In het bijzonder is het de Klant verboden eigendomsrechten van derden, zoals handelsmerken, auteursrechten en rechten op het gebruik van namen, te schenden beledigende, lasterlijke, pornografische, voor jongeren belastende, racistische, ophitsende of anderszins strafrechtelijk relevante inhoud via de winkelsoftware en SaaS te distribueren of anderszins te verspreiden; andere Klanten en/of derden onredelijk lastig te vallen in strijd met de gegevensbeschermingsvoorschriften of de mededingingswetgeving, bijvoorbeeld door ongevraagde reclame (spam) en suggestieve of seksueel getinte communicatie door middel van de winkelsoftware en SaaS; mechanismen, software en/of scripts te gebruiken die verder gaan dan de functionaliteiten en interfaces die met de winkelsoftware, software-uitbreidingen en SaaS worden geleverd, in het bijzonder indien dit de diensten van Shopware blokkeert, wijzigt, kopieert en/of overschrijft en deze diensten vereist zijn voor het contractuele gebruik van winkelsoftware, software-uitbreidingen of SaaS, alsmede te pogen de winkelsoftware, software-uitbreidingen, SaaS of de door Shopware gebruikte beveiligingssystemen of de daarmee opvraagbare inhoud door wijziging van gegevens (§ 303a van het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB)), computersabotage (§ 303b StGB), vervalsing van bewijskrachtige gegevens (§ 269, 270 StGB), onderdrukking van bewijskrachtige gegevens (§ 274 StGB), computerfraude (§ 263a StGB), spionage van gegevens (§ 202a StGB), onderschepping van gegevens (§ 202b StGB) of andere strafbare feiten nadelig te beïnvloeden, waarbij overeenkomstige pogingen door Shopware bij het bevoegde Openbaar Ministerie zullen worden aangegeven.

Wezenlijke inbreuken of herhaalde inbreuken ondanks waarschuwing geven Shopware het recht tot buitengewone beëindiging van licentie-, onderhouds-, ondersteunings- en huurovereenkomsten wegens gegronde redenen, tenzij de Klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk.

De wettelijke rechten van de Klant volgens §§ 69d, 69e UrhG blijven onaangetast; de uitoefening ervan vormt geen schending van dit punt.

 

14. Overdracht van rechten

De Klant kan rechten uit de overeenkomst slechts met toestemming van Shopware aan derden overdragen. Shopware zal de toestemming alleen om een zakelijke reden weigeren.

Shopware is gerechtigd de met de Klant gesloten overeenkomsten of individuele rechten hieruit over te dragen aan derden. Indien de derde partij een met Shopware verbonden onderneming is in de zin van §§ 15 e.v. AktG, is de overdracht ook effectief zonder de toestemming van de Klant. Anders zal Shopware de Klant tijdig in tekstvorm op de hoogte brengen van de voorgenomen overdracht. Indien de Klant bezwaar maakt tegen de overdracht, wordt deze niet van kracht. In dit geval is Shopware gerechtigd tot buitengewone beëindiging van de betrokken overeenkomst om gegronde redenen op het tijdstip van de voorgenomen overdracht.

Shopware is voorts gerechtigd alle diensten aan de Klant door onderaannemers uit te laten voeren. De overeenkomst tussen de Klant en Shopware blijft hierdoor onaangetast.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

Shopware behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de verschuldigde vergoeding en de voldoening van alle vorderingen die uit de zakelijke relatie met de Klant voortvloeien.

De Klant zal Shopware onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen indien derden rechten claimen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, bijvoorbeeld in geval van beslaglegging of insolventie van de Klant. De Klant zal de derde onmiddellijk op de hoogte brengen van het eigendomsvoorbehoud ten gunste van Shopware.

 

16 Economisch onvermogen

In geval van economisch onvermogen van de Klant om zijn verplichtingen jegens Shopware na te komen, kan Shopware bestaande uitwisselingsovereenkomsten met de Klant door terugtreding beëindigen en permanente verplichtingen door onmiddellijke opzegging beëindigen, ook in geval van een aanvraag van insolventie door de Klant. § 321 BGB en § 112 InsO blijven onaangetast. De Klant zal Shopware tijdig in tekstvorm op de hoogte brengen van een dreigende insolventie.

 

17. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Shopware biedt bij materiële gebreken een garantie door middel van aanvullende prestaties. Daartoe zal Shopware, naar haar keuze, de Klant een nieuwe softwareversie zonder gebreken ter beschikking stellen of de fout verhelpen.

De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt één jaar en vangt aan bij de oplevering. In geval van opzet, grove nalatigheid, bedrieglijke opzet, persoonlijk letsel, rechtsgebreken, garanties of vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet, gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

Aanspraken wegens gebreken van de Klant zijn uitgesloten, wanneer de Klant de winkelsoftware, software-uitbreidingen of SaaS voor een ander dan het contractueel beoogde doel gebruikt of er wijzigingen of uitbreidingen in, met name in de broncode, heeft aangebracht en het oneigenlijke gebruik of de wijziging de oorzaak is van het opgetreden gebrek. Evenzo is de aanvankelijke, objectieve aansprakelijkheid voor gebreken bij de verhuur van winkelsoftware, software-uitbreidingen en SaaS uitgesloten.

Indien de Klant een gebrek aanvoert in een software-uitbreiding die is gekocht bij een Shopware Store en die niet door Shopware is vervaardigd, moet de Klant zijn aanspraken wegens gebreken in eerste instantie bij de fabrikant van de software-uitbreiding indienen. Daartoe draagt Shopware alle eigen garantieclaims tegen de fabrikant over aan de Klant.

Niettegenstaande het voorgaande, is Shopware te allen tijde het volgende verplicht:

Gedurende de garantieperiode zal Shopware een bij de fabrikant verkrijgbare versie van de software-uitbreiding verstrekken die het gebrek verhelpt. Indien een dergelijke versie niet beschikbaar is, zal Shopware een workaround aanbieden. Indien een workaround ook niet mogelijk of redelijk is, zal Shopware de fabrikant verzoeken om zo snel mogelijk een versie van de software-uitbreiding te leveren die het defect verhelpt. Shopware zal op verzoek van de Klant informatie verstrekken over de maatregelen die hiertoe zijn genomen. Een workaround kan in het bijzonder niet in redelijkheid van Shopware verwacht worden, indien voor de levering ervan een ingreep in de broncode/objectcode van de software-uitbreiding nodig is.

De Klant is verplicht om op eigen kosten een versie van de software-uitbreiding te installeren of in gebruik te nemen die het gebrek opheft. Dit geldt alleen dan niet wanneer dit voor de Klant niet mogelijk of redelijk is omdat de nieuwe versie wezenlijk van de vorige versie verschilt of installatie/inbedrijfstelling aanzienlijke inspanningen van de Klant vergt.

Garanties vereisen een uitdrukkelijke bevestiging door Shopware in tekstvorm. Garanties worden alleen verstrekt waar Shopware uitdrukkelijk het woord ‘garantie’ of ‘garanderen’ gebruikt.

 

18. Aansprakelijkheid

Shopware is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in geval van opzet, grove nalatigheid en bedrieglijke opzet.

Voor het overige is, in het geval van de levering van goederen of diensten tegen betaling en eenvoudige nalatigheid, de aansprakelijkheid beperkt tot de schending van ‘wezenlijke contractuele verplichtingen’; dit zijn alle verplichtingen waarvan de levering de Klant in staat stelt om in de eerste plaats gebruik te maken van de door Shopware verschuldigde diensten en op de naleving waarvan de Klant regelmatig vertrouwt of mag vertrouwen. De aansprakelijkheid in geval van niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade. De partijen komen overeen dat het dubbele van de jaarlijkse vergoeding van de Klant, maar minstens 50.000 EUR per kalenderjaar, overeenstemt met de voorzienbare schade die typisch is voor dit type overeenkomst en dat daarboven de aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid slechts bestaat in geval van een afzonderlijke overeenkomst tussen de partijen in tekstvorm.

In het geval van diensten die gratis worden geleverd, met inbegrip van het gratis ter beschikking stellen van testinstallaties of demonstratieversies, is aansprakelijkheid in geval van eenvoudige nalatigheid verder uitgesloten.

Voor het verlies van gegevens is Shopware slechts aansprakelijk in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen indien dit verlies niet had kunnen worden vermeden, zelfs niet door de maatregelen voor gegevensback-up die de Klant verplicht was te nemen, maar heeft nagelaten te nemen. Aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot belemmeringen van het contractuele gebruik van de door Shopware geleverde diensten die zijn veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik door de Klant zonder tussenkomst van Shopware.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden mutatis mutandis ook ten gunste van plaatsvervangende agenten, organen en vertegenwoordigers van Shopware.

 

19. Eigendomsrechten van derden

Shopware vrijwaart de Klant tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de inbreuk op eigendomsrechten (met name merken, modellen, octrooien, auteursrechten) als gevolg van door Shopware verworven winkelsoftware, software-uitbreidingen of SaaS.

Zonder uitdrukkelijke toestemming in tekstvorm zal de Klant tegenover derden geen verklaringen afleggen over de schending van eigendomsrechten, in het bijzonder geen rechten of feiten erkennen en anderszins een aansprakelijkheid aanvaarden.

Shopware is gerechtigd om op eigen kosten (a) de winkelsoftware, software-uitbreiding of SaaS zodanig te wijzigen dat de inbreuk op de Eigendomsrechten ophoudt, of (b) de benodigde rechten van de derde te verwerven voor overdracht aan de Klant. Indien de schending van eigendomsrechten door de toepassing van een patch of een update kan worden verholpen, is de Klant verplicht deze te installeren, tenzij dit voor de Klant niet mogelijk of redelijk is omdat de nieuwe versie wezenlijk van de vorige versie verschilt of de installatie/inbedrijfstelling aanzienlijke inspanningen van de Klant vergt.

De Klant zal Shopware onmiddellijk in tekstvorm informeren indien hij op de hoogte wordt gebracht van de inbreuk op eigendomsrechten door winkelsoftware, software-uitbreiding of SaaS.

 

20. Informatiebeveiliging

De Klant is buiten SaaS zelf verantwoordelijk voor de informatiebeveiligingsmaatregelen, met inbegrip van de IT-beveiliging van de door de Klant gebruikte systeemomgeving.

 

21. Exportcontrole, grensoverschrijdende leveringen

De Klant dient op eigen verantwoordelijkheid de import- en exportvoorschriften na te leven die van toepassing zijn op de leveringen of diensten, in het bijzonder die van de Verenigde Staten.

In geval van grensoverschrijdende leveringen of diensten zijn alle douanerechten, heffingen, belastingen en andere kosten voor rekening van de Klant. De Klant zal de wettelijke of officiële procedures in verband met grensoverschrijdende leveringen of diensten op eigen verantwoordelijkheid afhandelen.

 

22. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Verklaring Gegevensbescherming van Shopware op https://de.shopware.com/datenschutz/ is van toepassing. Beide partijen bij de overeenkomst verbinden zich ertoe de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. Zij zullen met name van hun medewerkers eisen dat zij de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens eerbiedigen.

Shopware behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten voor. Dit geldt ook voor documenten die Shopware aanmerkt als ‘handelsgeheim’ of ‘vertrouwelijke informatie’. Dergelijke documenten mogen alleen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Shopware in tekstvorm aan derden worden verstrekt.

 

23. Rechtskeuze

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van het conflictenrecht; art. 3 lid 3, lid 4 Verordening Rome I blijft onverlet.

 

24. Bevoegde rechtbank

Indien de Klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is –ook internationaal – de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die ontstaan op basis van deze contractuele relatie en in het kader van de afhandeling van deze contractuele relatie, de vestigingsplaats van Shopware. Dit geldt niet indien uit de wet een andere exclusief bevoegde rechtbank voortvloeit.

 

25. Wijzigingen voorbehouden

Voor nieuwe overeenkomsten gelden de op het moment van sluiten geldende AV.

Shopware behoudt zich het recht voor om deze AV voor lopende overeenkomsten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht indien de Klant (a) uitdrukkelijk instemt met de wijziging, of (b) niet binnen één maand na ontvangst van een wijzigingsbericht in tekstvorm bezwaar maakt tegen de wijziging en Shopware de Klant in het wijzigingsbericht heeft geïnformeerd over het recht om bezwaar te maken en de hiervoor geldende termijn. Indien de Klant in tekstvorm bezwaar maakt tegen de wijziging, blijven de voorgaande AV van toepassing. In dit geval is Shopware gerechtigd de getroffen overeenkomst binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar wegens gegronde redenen te beëindigen. Uitgesloten van dit voorbehoud van wijziging zijn wijzigingen die betrekking hebben op wezenlijke contractuele verplichtingen van een van de partijen.

 

26. Slotbepalingen

Alle bestellingen en orders vereisen een (order)bevestiging door Shopware in tekstvorm.

Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Aanvullingen of wijzigingen moeten in tekstvorm worden aangebracht. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de tekstvorm. De voorrang van individuele afspraken van de partijen bij de overeenkomst blijft hierdoor onaangetast.

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval komen de partijen bij de overeenkomst een nieuwe geldige bepaling overeen die in economische termen de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Dit is van overeenkomstige toepassing in geval van een lacune in de overeenkomst die niet door de partijen bij de overeenkomst is voorzien.

***

Bijlage 1: Verwerkingsovereenkomst bij SaaS

 

1. Opdracht en bepalingen bij de verwerking

Deze Verwerkingsovereenkomst (hierna ‘VO’ genoemd) beschrijft in concrete bewoordingen de rechten en plichten van de partijen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle verwerkingen die voortvloeien uit de overeenkomsten (hierna ‘hoofdovereenkomst’ genoemd) die reeds tussen de partijen bestaan of in de toekomst zullen worden gesloten en op grond waarvan persoonsgegevens door Shopware (hierna ‘Aanbieder’ genoemd) voor de klant (hierna ‘Opdrachtgever’ genoemd) worden verwerkt.

Deze VO met al haar onderdelen is van toepassing indien de Opdrachtgever de Aanbieder heeft verplicht om namens hem persoonsgegevens (hierna ‘gegevens’) te verwerken overeenkomstig art. 28 AVG. Aldus vormt deze VO het kader voor een groot aantal verschillende verwerkingsprocessen. In geval van tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van deze VO met haar onderdelen voorrang op de bepalingen van de bijbehorende hoofdovereenkomst.

De specifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op de afzonderlijke verwerkingen (hierna ‘bepalingen inzake de verwerking’ genoemd) worden vóór het begin van de verwerking geregeld in bijlagen bij de VO (hierna ‘bijlagen’ genoemd). Het gaat met name om de ‘bepalingen inzake de verwerking bij SaaS’ met betrekking tot het onderwerp en de duur, alsook de aard en het doel van de verwerking, de gegevenscategorieën en de categorieën van betrokkenen, alsook de ‘technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig punt 32 AVG’ met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen (hierna ‘TOM’).

De bijlagen maken deel uit van de VO. In geval van tegenstrijdigheden hebben de bijlagen voorrang op de meer algemene regeling in de VO. Wanneer in het onderstaande of in de bijlagen wordt verwezen naar de VO, wordt de VO met al haar onderdelen bedoeld.

 

2. Verantwoordelijkheid en verwerking op instructie

Binnen het toepassingsgebied van deze VO is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder voor de rechtmatigheid van de openbaarmaking aan de Aanbieder alsmede voor de rechtmatigheid van de verwerking (‘Verwerkingsverantwoordelijke’ overeenkomstig art. 4 nr. 7 AVG).

De Aanbieder handelt voor de verwerking van de gegevens uitsluitend in overeenstemming met de instructies, tenzij er sprake is van een uitzonderlijk geval overeenkomstig art. 28, lid 3 punt a, van de AVG (andere wettelijke verwerkingsplicht). Mondelinge instructies moeten onverwijld in tekstvorm worden bevestigd.

De Aanbieder zal de contractuele gegevens rectificeren, wissen of de verwerking ervan beperken indien de Opdrachtgever hem hiertoe opdracht geeft en dit anderszins onder de reikwijdte van de instructies valt.

De Aanbieder zal de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen indien hij van mening is dat een instructie in strijd is met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming of met deze VO. De Aanbieder kan de uitvoering van de opdracht opschorten totdat deze door de Opdrachtgever in tekstvorm is bevestigd of gewijzigd. De Aanbieder kan weigeren instructies uit te voeren die duidelijk in strijd zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De Aanbieder garandeert dat de personen die gemachtigd zijn de gegevens te verwerken (a) op de hoogte zijn van en zich houden aan de instructies van de Opdrachtgever en (b) zich tot geheimhouding hebben verplicht of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht. De verplichting tot vertrouwelijkheid en geheimhouding blijft ook na beëindiging van de verwerking gelden.

 

3. Veiligheid van de verwerking

De partijen komen in overeenstemming met art. 32 AVG TOM overeen voor de adequate bescherming van de gegevens. De Aanbieder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de TOM, maar hierbij moet gewaarborgd zijn dat het contractueel overeengekomen beschermingsniveau in het algemeen niet wordt ondermijnd. De TOM worden op elk moment op diens verzoek aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

 

4. Informatie in geval van inbreuken op de gegevensbescherming en fouten in de verwerking

De Aanbieder zal de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen indien hij op de hoogte is van inbreuken op de bescherming van de gegevens die hem door de Opdrachtgever zijn toevertrouwd in de zin van art. 4 nr. 12 AVG binnen zijn organisatiegebied of indien er een concreet vermoeden bestaat van een dergelijke inbreuk op de gegevensbescherming bij de Aanbieder.

Indien de Opdrachtgever fouten in de verwerking vaststelt, stelt hij de Aanbieder daarvan onverwijld in kennis.

De Aanbieder neemt onmiddellijk de nodige maatregelen om de inbreuk of fouten in verband met gegevensbescherming te verhelpen en eventuele nadelige gevolgen te beperken, met name voor de betrokkenen. Hij stemt dit af met de Opdrachtgever.

Mondelinge kennisgevingen moeten onverwijld in tekstvorm worden ingediend.


5. Doorgifte van gegevens aan een ontvanger in een derde land

De doorgifte van gegevens aan een ontvanger in een derde land buiten de EU en de EER is toegestaan, mits aan de voorwaarden van artikel 44 en verder van de AVG wordt voldaan. De Aanbieder zal alleen de standaardovereenkomsten afsluiten die door andere verwerkers worden aangeboden. De beoordeling of dit passende aanvullende garanties zijn om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden, is enkel de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

6. Uitbesteding aan verdere verwerkers

De Aanbieder kan de verwerking van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door andere verwerkers (hierna ‘onderaannemers’ genoemd).

De Aanbieder stelt de Opdrachtgever tijdig van tevoren in tekstvorm in kennis van de indienstneming van onderaannemers of van wijzigingen in de onderaanneming. De Opdrachtgever kan binnen vier weken nadat hij er kennis van heeft genomen, in tekstvorm bezwaar maken tegen de onderaanneming indien daarvoor gegronde redenen bestaan. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de Aanbieder een redelijke termijn gunnen om de onderaannemer waarop het bezwaar betrekking heeft door een andere onderaannemer te vervangen. Indien dit niet mogelijk is voor de Aanbieder of niet redelijk voor de Opdrachtgever, heeft de respectievelijke partij het recht op buitengewone beëindiging van de hoofdovereenkomst om gegronde redenen. Onderaannemers die worden ingeschakeld wegens het gebruik van een software-uitbreiding door de Opdrachtgever (kortweg ‘app providers’ genoemd), worden door de Opdrachtgever goedgekeurd met de bestelling van de desbetreffende software-uitbreiding.

De Aanbieder zal de onderaannemer gegevensbeschermingsverplichtingen opleggen ten gunste van de Opdrachtgever, die identiek zijn aan de verplichtingen in deze VO. Met name de met de onderaannemer overeen te komen TOM moeten een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Onderaanneming in de zin van deze regeling omvat niet de diensten die de Aanbieder als zuiver ondersteunende diensten voor zijn bedrijfsactiviteiten buiten de verwerking aanvaardt. De Aanbieder is echter verplicht redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de bescherming van de gegevens ook voor dergelijke ondersteunende diensten te waarborgen.

 

7. Rechten van betrokkenen en ondersteuning van de Opdrachtgever

Indien een betrokkene vorderingen instelt tegen de Aanbieder uit hoofde van hoofdstuk III van de AVG, stelt de Aanbieder de Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis. De Aanbieder zal de Opdrachtgever binnen het kader van zijn mogelijkheden ondersteunen bij de verwerking van dergelijke verzoeken, alsmede bij het nakomen van de verplichtingen die zijn neergelegd in art. 33 tot en met 36 AVG.

 

8. Controle- en informatierechten van de Opdrachtgever

De Aanbieder dient de Opdrachtgever met passende middelen aan te tonen dat hij zijn verplichtingen nakomt. De Opdrachtgever controleert de geschiktheid.

Voor de naleving van de overeengekomen beschermingsmaatregelen en de gecontroleerde doeltreffendheid ervan kan de Aanbieder verwijzen naar passende certificeringen of andere geschikte testbewijzen. Het recht van de Opdrachtgever op inspectie blijft hierdoor onaangetast.

De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de normale kantooruren en zonder de bedrijfsactiviteiten te verstoren, regelmatig en na voorafgaande kennisgeving en rekening houdend met een redelijke aanlooptijd, inspecties uit te voeren bij de Aanbieder om de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming te controleren; dit geldt niet voor diensten die door Amazon Web Services (AWS) als onderaannemer worden verleend. De Aanbieder kan aan de inspectie de voorwaarde verbinden dat een geheimhoudingsovereenkomst wordt ondertekend met betrekking tot de gegevens van andere klanten en de door hem genomen TOM. De Aanbieder is verplicht om controles en inspecties van de Opdrachtgever mogelijk te maken en eraan bij te dragen.

Als er tijdens een inspectie onvolkomenheden worden vastgesteld, dan komen de partijen te treffen maatregelen overeen.

Indien een toezichthoudende autoriteit gebruik maakt van bevoegdheden uit hoofde van art. 58 AVG, stellen de partijen elkaar daarvan onverwijld in kennis. Zij ondersteunen elkaar op de gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn bij het nakomen van hun verplichtingen jegens de respectieve toezichthoudende autoriteit.

 

9. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Indien een betrokkene schadevergoeding eist van een partij wegens een inbreuk op de bepalingen inzake gegevensbescherming, stelt de partij die de claim ontvangt de andere partij daarvan onverwijld in kennis.

Opdrachtgever en Aanbieder zijn aansprakelijk tegenover betrokkenen overeenkomstig de bepaling in art. 82 AVG, rekening houdend met de beperkingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden van Shopware.

De partijen steunen elkaar bij de verdediging van schadevergoedingseisen van betrokkenen, tenzij dit de rechtspositie van een partij ten opzichte van de andere partij, de toezichthoudende autoriteit of derden in gevaar zou brengen.

 

10. Kosten

De kosten die de Aanbieder moet maken ten gevolge van de door de Opdrachtgever genomen maatregelen komen ten laste van de Opdrachtgever, voor zover zij niet gedekt zijn door de vergoeding krachtens de hoofdovereenkomst. Dit geldt in het bijzonder voor de kosten die de Aanbieder moet maken ten gevolge van controles en inspecties door de Opdrachtgever.

 

11. Looptijd

De VO wordt gesloten voor onbepaalde tijd en eindigt met de beëindiging van de overeenkomst zonder dat een afzonderlijke opzegging vereist is. In dat geval zal de Aanbieder, naar keuze van de Opdrachtgever, de verwerkte gegevens onmiddellijk afstaan of verwijderen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit in tekstvorm aan de Opdrachtgever bevestigen. Eventuele kopieën van de gegevens moeten ook door de Aanbieder worden gewist. Indien de Aanbieder zelf wettelijk verplicht is deze gegevens op te slaan, zal hij de Opdrachtgever hiervan in tekstvorm in kennis stellen.

 

12. Slotbepalingen

Indien de gegevens van de Opdrachtgever bij de Aanbieder in gevaar komen door verpanding of beslaglegging, door een insolventie of surseance van betaling of door andere gebeurtenissen of maatregelen van derden, zal de Aanbieder de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte brengen. De Aanbieder stelt alle handelende partijen er onmiddellijk van in kennis dat de verantwoordelijkheid voor de gegevens uitsluitend bij de Opdrachtgever berust.

Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen van en aanvullingen op de VO moeten in tekstvorm worden opgesteld en uitdrukkelijk naar de VO verwijzen om van kracht te zijn. Afwijkende mondelinge afspraken van partijen zijn ongeldig. Dit geldt ook voor wijzigingen in deze clausule.

Indien een of meer bepalingen van deze VO geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet. De partijen verbinden zich ertoe ongeldige bepalingen te vervangen door bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de economische intenties van de partijen bij het sluiten van deze VO. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune in deze VO die door de partijen niet in aanmerking is genomen.

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het conflictenrecht; art. 3, leden 3 en 4, van de Verordening Rome I blijft onverlet.

 

Bepalingen inzake de verwerking voor SaaS

De partijen maken de volgende aanvullende bepalingen op de Verwerkingsovereenkomst:

 

1. Onderwerp van de verwerking

Het onderwerp van de verwerking is de levering van de in de overeenkomst over SaaS en, indien van toepassing, over software-uitbreiding aangewezen diensten door Shopware voor de Opdrachtgever, met inbegrip van de anonimisering van gebruiksgerelateerde persoonsgegevens voor verder gebruik door Shopware in overeenstemming met de overeenkomst over SaaS. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat er ook meerdere overeenkomsten kunnen bestaan indien de Opdrachtgever naast SaaS ook software-uitbreidingen gebruikt. In dat geval vallen alle overeenkomsten onder het onderwerp van de verwerking.

 

2. Duur van de verwerking

De duur van de verwerking vloeit voort uit de overeenkomst.

 

3. Doel van de verwerking

De verwerking vindt continu plaats gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Uitsluitend voor het nakomen van de verplichtingen van Shopware die voortvloeien uit de overeenkomst in verband met de beschikbaarstelling en exploitatie van SaaS en, indien van toepassing, over software-uitbreidingen, worden persoonsgegevens uit de invloedssfeer van de Opdrachtgever volledig door Shopware in de zin van artikel 4, nr. 2 AVG verwerkt, in het bijzonder verzameld, opgeslagen, gewijzigd, uitgelezen, opgevraagd, gebruikt, bekendgemaakt, vergeleken, gekoppeld, geanonimiseerd of verwijderd.

 

4. Gegevenscategorieën

De gegevenscategorieën waarop de verwerking betrekking heeft, hangen af van het gebruik van SaaS en software-uitbreidingen door de Opdrachtgever. Gegevenscategorieën die kunnen worden beschouwd als onderwerp van verwerking zijn stamgegevens, contactgegevens, personeels- en identificatienummers, creditcard- en andere betalingsverkeergegevens, gegevens over het gedrag van klanten (gebruiksgegevens en aansluitingsgegevens), contractgegevens, gebruikers-ID’s en andere persoonsgegevens in verband met het gebruik van een webwinkel.

 

5. Categorieën van betrokken personen

Welke categorieën van betrokkenen bij de verwerking betrokken zijn, hangt af van het gebruik van SaaS door de Opdrachtgever. Tot de categorieën van betrokkenen behoren werknemers, klanten, belanghebbenden, leveranciers en dienstverleners.

 

6. Onderaannemers

De Aanbieder doet voor de verwerking een beroep op de volgende onderaannemers:

- Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe, infrastructuur en platform; de gegevens van de Opdrachtgever worden opgeslagen in de regio ‘eu-central-1’ in Frankfurt am Main in Duitsland); en

- Datadog Inc. (bewakingsdienst van cloudinfrastructuren uit de VS; de gegevens van de Opdrachtgever worden in de EU opgeslagen)

- app providers van de software-uitbreidingen die door de Opdrachtgever worden gebruikt (meer informatie is te vinden in de beschrijving van de desbetreffende software-uitbreiding in de Shopware Store).

 

7. Openbaarmaking van gegevens aan ontvangers in derde landen

Onderaannemers mogen gegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen overeenkomstig punt 4 VO. Dit is alleen het geval als voor het betrokken derde land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is overeenkomstig art. 45 AVG of als met de ontvanger andere garanties zijn overeengekomen overeenkomstig art. 46 AVG, met name standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (Standard Contractual Clauses/SCC) of bindende bedrijfsvoorschriften inzake gegevensbescherming (Binding Corporate Rules/BCR).