Maak een afspraak

Marko Bult

Heb je vragen over onze producten, wil je een demoshop opzetten of zoek je een geschikte partner? Dan zit je hier precies goed!

Laat je gegevens achter via het formulier of neem direct contact op met ons.

Neem contact op
Boek je persoonlijke afspraak

Boek je persoonlijke afspraak

Maak een afspraak met een van onze Shopware experts. Dit doe je heel eenvoudig, door op onderstaande knop te klikken. Kies een datum en tijd en laat je persoonlijke gegevens achter. We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Privacy policy

1. Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming voor de website, externe pagina’s en andere verwerkingsprocessen van shopware AG

  1. Algemeen
  2. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij, shopware AG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die deze bescherming dienen, zeer serieus. De wettelijke voorschriften vereisen uitgebreide transparantie over de verwerking van persoonsgegevens. Alleen wanneer u voldoende geïnformeerd bent over het doel, de aard en de omvang van de verwerking, is de verwerking voor u als betrokkene te volgen.

In onze informatie over gegevensbescherming wordt daarom in detail uitgelegd welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt bij het gebruik van onze website (www.shopware.com), alle andere websites die daarnaar verwijzen en in de andere gevallen die hier indien nodig worden toegelicht.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de federale Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

Shopware AG
Ebbinghoff 10
48624 Schöppingen
+49 (0) 2555 92885-0
info@shopware.com

Hierna aangeduid als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘wij’.

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Sascha Kremer, gespecialiseerd advocaat voor IT-recht
c/o KREMER RECHTSANWÄLTE
Brückenstraße 21
50667 Keulen (binnenstad)

Wij wijzen u erop dat links op onze website u naar andere websites kunnen brengen die niet door ons maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden door ons duidelijk aangegeven of zijn herkenbaar aan een verandering in de adresregel van uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en de veilige behandeling van uw persoonsgegevens op deze websites die door derden worden beheerd.

 

2. Definities

Uit de AVG

Deze verklaring gegevensbescherming maakt gebruik van de termen van de wettekst van de AVG. U kunt de definities (art. 4 AVG) bekijken op bijv. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Aanvullende definities:

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw eindapparaat worden opgeslagen of daar worden uitgelezen. Ze bevatten combinaties van letters en cijfers om bijvoorbeeld de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer hij opnieuw verbinding maakt met de website die de cookie heeft geplaatst, om hem in staat te stellen ingelogd te blijven op een klantaccount of om een statistische analyse te maken van specifiek gebruiksgedrag.

De WebStorage-techniek maakt het mogelijk variabelen en waarden lokaal op te slaan in de cache van de browser van de gebruiker. De techniek omvat zowel de zogenaamde ‘sessionStorage’, die opgeslagen blijft totdat het browsertabblad wordt gesloten, als de ‘localStorage’, die in de browsercache wordt opgeslagen totdat de cache door de gebruiker wordt gewist. De localStorage-techniek maakt het onder meer mogelijk om de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer deze onze website oproept.

Gegevenscategorieën

Wanneer wij de categorieën van verwerkte gegevens vermelden, bedoelen wij met name de volgende gegevens: stamgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummer, messengerdiensten), inhoudsgegevens (bijv. tekst, foto’s, video’s, inhoud van documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijden, klantencategorie), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, gebruik van andere betalingsdienstaanbieders), gebruiksgegevens (bijv. geschiedenis op onze website, gebruik van bepaalde inhoud, toegangstijden, contact- of bestelgeschiedenis), verbindingsgegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen, URL-referrer), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolocatie, toegangspunten); diagnostische gegevens (bijv. crashlogs, prestatiegegevens van de website/app, andere technische gegevens voor de analyse van storingen en fouten).

 

3. Informatie over de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover de wet dat toestaat. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. Persoonsgegevens worden beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, versleuteling).

Tenzij wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens op te slaan of bekend te maken aan derden (met name wetshandhavingsinstanties), hangt het besluit over welke persoonsgegevens wij voor hoe lang verwerken en de mate waarin wij deze bekendmaken, af van welke functies van de website u in het afzonderlijke geval gebruikt.

 

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking niet meer van toepassing is of een voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is dat de persoonsgegevens nog langer worden bewaard. Waar wij informatie moeten verstrekken over de bewaartermijn van cookies en soortgelijke technologieën, vindt u de details hiervan in onze Consent Tool.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) worden bewaard gedurende zes maanden na de afronding van de sollicitatieprocedure.

 

5. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering, vinden niet plaats.

 

6. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u het recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG, het recht op wissing op grond van artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 AVG. De beperkingen van §§ 34, 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op wissing. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG juncto § 19 BDSG).

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons/voor ons hoofdkantoor verantwoordelijk is, is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Het staat u echter vrij een klacht in te dienen bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/ (onder Infothek/Anschriften und Links)

 

7. Meldingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij zullen alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, in kennis stellen van elke rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de AVG, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Op uw verzoek zullen wij u meedelen wie de ontvangers zijn.

 

8. Verplichting om te verstrekken

Tenzij hieronder in de informatie over de rechtsgrondslagen anders wordt uitgelegd, bent u niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. In de gevallen van artikel 6, lid 1, punt b. AVG zijn de persoonsgegevens echter noodzakelijk voor de uitvoering of sluiting van een overeenkomst. Indien u de betrokken persoonsgegevens niet verstrekt, zal de overeenkomst niet kunnen worden uitgevoerd of gesloten. Indien u de gegevens niet verstrekt in de gevallen van art. 6 lid 1 punten a en f AVG, zal het niet mogelijk zijn om de betrokken delen van onze website te gebruiken.

Met betrekking tot onze evenementen bent u niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken, maar deelname aan de evenementen is niet mogelijk zonder deze gegevens.

 

9. Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan de hierboven vermelde contactgegevens.

 

10. Intrekking van de toestemming

Overeenkomstig art. 7 lid 3 zin 1 AVG heeft u het recht uw toestemming te allen tijde informeel per post of e-mail in te trekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan wordt hierdoor niet aangetast. Na uw herroeping zullen wij de persoonsgegevens die op basis van de toestemming zijn verwerkt, wissen indien er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking ervan bestaat.

De herroeping kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan de hierboven vermelde contactgegevens.

U kunt uw toestemming(en) ook intrekken door de betreffende gegevensverwerkingsdiensten direct in onze Consent Tool te deactiveren. Wij wijzen u erop dat u dit moet doen op elk eindapparaat waarop u onze website heeft bezocht en toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking.

 

1. Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze website

Het gebruik van de website en de functies ervan vereist regelmatig de verwerking van persoonsgegevens.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager om inhoud van derden te integreren. Dit is een technische oplossing die zelf geen cookies of soortgelijke technologieën waarvoor toestemming nodig is, opslaat of uitleest, maar alleen de voorwaarden regelt waaronder de andere programma’s die op onze website worden gebruikt en hieronder worden beschreven, worden geactiveerd.

Beschikbaarstelling van de website

Doel van de verwerking: functionaliteit en optimalisering van de website, alsmede het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen in het geval van louter informatief gebruik (zonder gebruik van extra functies zoals contactformulieren of social media plugins) van onze website; integratie en weergave van functies en inhoud (bijv. afbeeldingen) die wij niet zelf ter beschikking stellen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de werking van onze website. Daartoe worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers: Profihost AG, Expo Plaza 1, 30539 Hannover; Link11 GmbH, Lindleystraße 12, 60314 Frankfurt am Main.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

Abonnement op onze nieuwsbrief

Doel van de verwerking: abonnement op onze nieuwsbrief over ons nieuws en onze aanbiedingen; het bewijzen van uw toestemming; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen; het personaliseren van onze nieuwsbrief op basis van uw gebruiksgedrag.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten a en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland; rami.io GmbH, Markgräfler Straße 16, 69126 Heidelberg.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Aanmelding voor en uitvoering van webinars

Doel van de verwerking: aanmelding voor webinars via onze website; bewijs van uw aanmelding; het uitvoeren van de webinars; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland; afhankelijk van het gebruik van de tool: Zoom Video Communications, Inc; 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600 San Jose, CA 95113, VS; Thinkific HQ, 400 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS, Canada en andere derde landen (op basis van adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie, art. 45 AVG en de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Aanmelding voor en uitvoering van de Shopware App Contest

Doel van de verwerking: aanmelding voor de Shopware App Contest via onze website; bewijs van uw aanmelding; het uitvoeren van het evenement; het informeren van winnaars; het aankondigen van de winnaar van de Shopware App Contest op onze website; het verder ontwikkelen van de Shopware App Contest; het overdragen van de gegevens naar ons CRM-systeem; het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS en andere derde landen (op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Sollicitatie (sollicitatieformulier en sollicitatie per e-mail)

Doel van de verwerking: verwerken van uw sollicitatie en uitvoeren van de sollicitatieprocedure; het overwegen van uw sollicitatie in toekomstige sollicitatieprocedures bij ons of bij gelieerde ondernemingen, mits hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Rechtsgrondslag: art. 88 lid 1 AVG juncto. § 26 lid 1 zin 1 BDSG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, indien van toepassing verbindingsgegevens, indien van toepassing gebruiksgegevens en, indien van toepassing, speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (afhankelijk van de specifieke advertentie; alleen de gegevens met betrekking tot uw sollicitatie die u aan ons verstrekt en die wij in het kader van sollicitaties mogen verwerken, worden opgeslagen).

Ontvangers van de gegevens: Bamboo HR LLC, 335 South 560 West Lindon, UT 84042-1911, VS. Alleen als u daar uitdrukkelijk mee instemt, worden uw gegevens doorgegeven aan gelieerde ondernemingen voor actuele en eventueel ook toekomstige sollicitatieprocedures aldaar.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Blog met commentaarfunctie

Doel van de verwerking: implementatie van de commentaarfunctie; verificatie van de herkomst van het commentaar; beveiliging van onze systemen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: geen.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

after-salesmails

Doel van de verwerking: verzending van de gratis, eventueel gepersonaliseerde after-salesmails met nieuws, aanbiedingen, informatie en promoties over Shopware-partners (https://store.shopware.com/hersteller-uebersicht/).

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens.

Ontvangers van de gegevens: alleen als u daar ook toestemming voor heeft gegeven, bijv. aan een Shopware-partner voor reclamedoeleinden.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Aanmelding voor de User Group-bijeenkomst

Doel van de verwerking: voorbereiding en uitvoering van de Shopware User Group-bijeenkomst die u regelmatig wilt bijwonen; beveiliging van de informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het houden van de Shopware User Group-bijeenkomst (bijv. samenwerkingspartner die de lokalen ter beschikking stelt).

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Training boeken

Doel van de verwerking: creëren, beschikbaar stellen en verkopen van de trainingen, evenals het uploaden van video’s, het maken van tests en het organiseren van alle inhoud.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, land van herkomst, geboekte training, bedrijfsnaam, software-identificatie-ID (SW-ID).

Ontvangers van de gegevens: Thinkific HQ, 400 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde doorzending naar een derde land: Canada (op basis van het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, art. 45 AVG); indien nodig in afzonderlijke gevallen de VS en andere derde landen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Klantaccount

Doel van de verwerking: gebruik van een klantaccount (als voorwaarde voor bestellingen in onze webwinkel); waarborging van de gegevens- en informatieveiligheid; toewijzing van toekomstige gebruiksprocessen (bestellingen, contactaanvragen, blogberichten); overdracht van de gegevens aan ons CRM-systeem; waarborging van de veiligheid van onze systemen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Contact opnemen en gebruik van de chatfunctie

Doel van de verwerking: verwerking van uw contactverzoek; gebruik van onze contactformulieren en chatfunctie.

Rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 punt f AVG; art. 6 lid 1 punt b AVG (indien het verzoek leidt tot een latere sluiting van een overeenkomst of betrekking heeft op een bestaande overeenkomst).

Gegevenscategorieën: afhankelijk van het soort verzoek. In de regel worden hierbij contactgegevens en stamgegevens verwerkt.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee

 

Contact opnemen met de partner

Doel van de verwerking: doorzending van het contactverzoek aan onze partner (fabrikant).

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: indien nodig stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, inhoudsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: de respectievelijke partner waarmee u contact wilt opnemen.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Webwinkel

Doel van de verwerking: werking van de webwinkel; verwerking van uw bestellingen en vragen; waarborging van de veiligheid van onze webwinkel.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contractgegevens, inhoudsgegevens, verbindingsgegevens en betalingsgegevens. Als u al een klantaccount bij ons heeft, logt u gewoon in op uw klantaccount. Wij zullen dan de persoonsgegevens van uw klantaccount gebruiken.

Ontvangers van de gegevens: betalingsdienstaanbieder; IT-dienstaanbieder.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

shopware Store Wish list

Doel van de verwerking: opslaan van artikelen op uw verlanglijstje voor latere bezoeken aan de webwinkel, op voorwaarde dat u de desbetreffende functie (‘Op het verlanglijstje’) gebruikt.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens.

Ontvangers van de gegevens: geen.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Facebook Custom Audiences

Doel van de verwerking: weergave van gepersonaliseerde advertenties in het advertentienetwerk van Facebook (Facebook Ads) op basis van uw pseudoniem geregistreerde surfgedrag.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG met betrekking tot de verwerking van eventgegevens voor de targeting van advertenties, om de levering van advertenties en de personalisering van functies en inhoud te verbeteren, en waar van toepassing, de levering van commerciële en transactiegegevens – de belangrijkste informatie van de gesloten overeenkomst (met inbegrip van bijzonderheden over de wijze waarop rechten van betrokkenen worden toegepast) is te vinden op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum; meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook, de rechtsgrondslag waarop Facebook de verwerking baseert en hoe u uw rechten als betrokkene ten aanzien van Facebook kunt uitoefenen, is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG of, in voorkomend geval, op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Google Ads Conversion Tracking

Doel van de verwerking: het meten van het succes van onze Google Ads advertentiecampagnes.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Google Analytics

Doel van de verwerking: statistische evaluatie; optimalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website op basis van uw klik- en gebruiksgedrag.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Google Marketing Platform (voorheen: Google DoubleClick)

Doel van de verwerking: marketing en optimalisering; het plaatsen van relevante advertenties; het verbeteren van de prestatierapporten van campagnes; voorkomen dat dezelfde advertenties meerdere keren worden weergegeven.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Google reCAPTCHA

Doel van de verwerking: voorkomen van misbruik van onze website door na te gaan of de website door mensen wordt opgeroepen en niet door bots of soortgelijke programma’s; de veiligheid van onze website en onze informatietechnologiesystemen waarborgen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen de VS.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja.

 

Google Maps

Doel van de verwerking: integratie van interactieve kaarten en kaartfunctie van Google Maps.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, locatiegegevens (afhankelijk van het soort gebruik).

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Google Optimize

Doel van de verwerking: analyse van het gebruik van onze website; optimalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van de website; uitvoering van A/B-tests.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

HubSpot (Marketing Hub)

Doel van de verwerking: evaluatie van het klik- en gebruiksgedrag voor optimalisering en op behoeften afgestemde vormgeving van de website en reclamedoeleinden.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: HubSpot Inc, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central Guild Street, Dublin 1, Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

LinkedIn Ads

Doel van de verwerking: weergave van gepersonaliseerde advertenties (zogenaamde ‘LinkedIn Ads’) op LinkedIn of in het LinkedIn-netwerk; meting van het succes van onze LinkedIn-reclamecampagnes (zogenaamde ‘conversion tracking’).

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (‘LinkedIn’).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG of, in voorkomend geval, op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Microsoft Advertising (voorheen: Bing Advertising) en Bing Pixel

Doel van de verwerking: analyse van het gebruik van onze website, weergave van gepersonaliseerde advertenties in het Microsoft Advertising-advertentienetwerk op basis van uw pseudoniem geregistreerde surfgedrag en om het succes en de optimalisering van onze Microsoft Advertising-reclamecampagnes te meten.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 (‘Microsoft’). Bij het gebruik van Universal Tracking Event (UET) verwerkt Microsoft persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking door Microsoft vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Twitter Advertising en Twitter Pixel

Doel van de verwerking: analyse van het gebruik van onze website, weergave van gepersonaliseerde advertenties in het Twitter Advertising-advertentienetwerk op basis van uw pseudoniem geregistreerde surfgedrag en om het succes en de optimalisering van onze Twitter Advertising-reclamecampagnes te meten.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (‘Twitter’).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen de VS.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Outbrain

Doel van de verwerking: weergave van gepersonaliseerde aanbevelingen (reclame) op basis van pseudoniem geregistreerd surfgedrag met behulp van cookies en/of pixels (conversietracking).

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens en verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 1001, VS (als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken overeenkomstig art. 26 AVG) – de essentiële inhoud van de gesloten overeenkomst (met inbegrip van de toepassing van uw rechten als betrokkene kunt u bekijken op https://www.outbrain.com/legal/privacy en op https://www.outbrain.com/legal/#cookies.

Beoogde doorzending naar een derde land: naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG of, in voorkomend geval, op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Opslag van informatie of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker: Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Sentry

Doel van de verwerking: analyse van het gebruik van onze apps en de gebruikte eindapparaten om (systeem)crashes en andere technische problemen in verband met onze apps te verhelpen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt a AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, inhoudsgegevens (afhankelijk van het individuele geval).

Ontvangers van de gegevens: Functional Software Inc. Sentry 132 Hawthorne Street San Francisco, California 94107, VS.

Beoogde doorzending naar een derde land: de VS en in voorkomend geval andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Usercentrics

Doel van de verwerking: wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie opgeslagen of uitgelezen op uw eindapparaat indien dit absoluut noodzakelijk is voor de werking van onze website. Dit omvat informatie die Usercentrics verwerkt om ervoor te zorgen dat alleen die cookies worden geplaatst of uitgelezen die technisch absoluut noodzakelijk zijn om onze website te laten werken of waar u toestemming voor heeft gegeven. Wij hebben de exploitant geselecteerd op basis van gegevensbeschermingsvriendelijke en technische criteria.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten c en f AVG.

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Integratie van externe inhoud

Doel van de verwerking: integratie van externe inhoud (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) om de website te personaliseren.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van de inhoud: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’); Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland; Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (‘Twitter’).

Beoogde doorzending naar een derde land: afhankelijk van de inhoud in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Ja (zie onze Consent Tool voor details).

 

Betalingsdienstaanbieder Unzer

Doel van de verwerking: Verwerking van betalingen via de betalingsdienst; betaling mogelijk maken via diverse aanbieders (bijv. PayPal).

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt b AVG.

Gegevenscategorieën: contactgegevens, stamgegevens, indien nodig contractgegevens, betalingsgegevens, indien nodig gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; afhankelijk van het gebruik: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (‘PayPal’).

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Uitvoering van de enquête op onze website

Doel van de verwerking: analyse van de enquête op basis van uw geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens met het oog op markt- en opinieonderzoek; ervoor zorgen dat er geen meervoudige deelnemingen aan de enquêtes zijn die de resultaten zouden kunnen vertekenen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: eresult GmbH, Friedrichstraße 3-4, 37073 Göttingen; Questback AS, Bogstadveien 54, 0366 Oslo, Noorwegen.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

III. Opmerkingen over externe pagina’s van shopware AG

Facebook

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf (‘Facebook-pagina’) opgezet op het ‘Facebook’-platform op het adres https://www.facebook.com/shopware . Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Facebook persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’) (als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, art. 26 AVG – de belangrijkste informatie van de overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

Rechten van betrokkenen: Facebook is verantwoordelijk voor de toepassing van uw rechten als betrokkene inzake gegevensbescherming. Facebook informeert u over uw rechten inzake gegevensbescherming op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. U kunt ook bij ons een beroep op uw rechten doen, wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk doorsturen naar Facebook.

 

Instagram

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf (‘Instagram-pagina’) opgezet op het ‘Instagram’-platform van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’) op het adres https://www.instagram.com/shopware/. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Facebook persoonsgegevens over u.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’) (als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, art. 26 AVG – de belangrijkste informatie van de overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

Rechten van betrokkenen: Facebook is verantwoordelijk voor de toepassing van uw rechten als betrokkene inzake gegevensbescherming. Facebook informeert u over uw rechten inzake gegevensbescherming op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. U kunt ook bij ons een beroep op uw rechten doen, wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk doorsturen naar Facebook.

 

kununu (Profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf opgezet op het ‘kununu’-platform op het adres https://www.kununu.com/de/shopware. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt kununu persoonsgegevens over u.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg (‘kununu’).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

LinkedIn (Profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf opgezet op het platform ‘LinkedIn’ op het adres https://www.linkedin.com/company/shopware-ag. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke op grond van art. 26 AVG – de belangrijkste informatie van de overeenkomst is te vinden op https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

Rechten van betrokkenen: LinkedIn is verantwoordelijk voor de toepassing van uw rechten als betrokkene inzake gegevensbescherming. LinkedIn informeert u over uw rechten inzake gegevensbescherming op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt ook bij ons een beroep op uw rechten doen, wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk doorsturen naar LinkedIn.

 

Pinterest (Profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina ingericht op het platform ‘Pinterest’ op het adres https://www.pinterest.de/shopware_ag/. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Pinterest persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen de VS.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Twitter

Doel van de verwerking: Wij hebben een profiel aangemaakt op het platform ‘Twitter’ op het adres https://twitter.com/shopware. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Twitter persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (‘Twitter’).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen de VS.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

XING (Profiel)

Doel van de verwerking: Wij hebben een pagina over ons bedrijf ingericht op het ‘XING’-platform van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg (‘New Work’) op het adres https://www.xing.com/pages/shopwareag. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt New Work persoonsgegevens over u.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg (‘XING’).

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG)).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

YouTube Channel

Doel van de verwerking: Wij hebben een videokanaal opgezet op het ‘YouTube’-platform van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland (‘Google’) op het adres https://www.youtube.com/user/shopwareag. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Google persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslagen: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen de VS.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Trustpilot

Doel van de verwerking: wij hebben een profiel aangemaakt op het platform ‘Trustpilot’ van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken (‘Trustpilot’) op het adres https://de.trustpilot.com/review/shopware.de. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Trustpilot persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslagen: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Beoogde doorzending naar een derde land: geen.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Gartner peerinsights

Doel van de verwerking: Wij hebben een profiel aangemaakt op het platform ‘Gartner peerinsights’ van Gartner, Inc., 56 Top Gallant Road, Stamford, CT 06902 VS (‘Gartner peerinsights’) op het adres https://www.gartner.com/reviews/market/digital-commerce/vendor/shopware/product/shopware. Wanneer u deze pagina opent, verwerkt Gartner persoonsgegevens over u. Op basis van deze gegevens ontvangen wij statistieken over het gebruik van deze site.

Rechtsgrondslagen: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, indien nodig locatiegegevens.

Ontvangers van de gegevens: Gartner, Inc, 56 Top Gallant Road, Stamford, CT 06902 VS.

Beoogde doorzending naar een derde land: in individuele gevallen naar de VS en andere derde landen (op basis van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

1. Verdere verwerkingsprocessen


Aanmelding voor en uitvoering van evenementen

Doel van de verwerking: aanmelding voor onze evenementen; uitvoering van onze evenementen; waarborging van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punten b en f AVG.

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens en verbindingsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van het evenement.

Beoogde doorzending naar een derde land: afhankelijk van het evenement.

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Opname van deelnemers tijdens evenementen

Doel van de verwerking: als u aan onze evenementen deelneemt, worden er opnames gemaakt van afzonderlijke onderdelen van het evenement of van het hele evenement in de vorm van foto’s en video’s. De opname kan gebruikersnamen, chatinhoud en beeldgegevens van deelnemers bevatten. Deze opnames worden gemaakt voor marketingdoeleinden en, in voorkomend geval, voor opleidingsdoeleinden en kunnen verder worden gebruikt voor marketingdoeleinden en, in voorkomend geval, voor opleidingsdoeleinden. Deelname aan het evenement is niet mogelijk zonder opname.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: inhoudsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van het gebruik van de tool: Zoom Video Communications, Inc; 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600 San Jose, CA 95113, VS; Thinkific HQ, 400 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS, Canada en andere derde landen (op basis van adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie, art. 45 AVG en de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.

 

Opname van sprekers tijdens evenementen

Doel van de verwerking: als u als spreker aan onze evenementen bijdraagt, worden er opnames gemaakt van de sprekersbijdragen in de vorm van foto’s en video’s. Deze opnames worden gemaakt voor marketingdoeleinden en, in voorkomend geval, voor opleidingsdoeleinden en kunnen verder worden gebruikt voor marketingdoeleinden en, in voorkomend geval, voor opleidingsdoeleinden. Het is niet mogelijk aan het evenement bij te dragen door middel van sprekersbijdragen zonder opname.

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1, punt f AVG.

Gegevenscategorieën: inhoudsgegevens.

Ontvangers van de gegevens: afhankelijk van het gebruik van de tool: Zoom Video Communications, Inc; 55 Almaden Boulevard, Suite 400, 500, 600 San Jose, CA 95113, VS; Thinkific HQ, 400 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, Canada V6A 4C4.

Beoogde doorzending naar een derde land: VS, Canada en andere derde landen (op basis van adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie, art. 45 AVG en de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU-Commissie, art. 46, lid 2, punt c AVG).

Worden persoonsgegevens op uw eindapparaat opgeslagen of uitgelezen op basis van uw toestemming? Nee.